Uudised Vaata kõiki uudised
...
Omanike Keskliit hakkab koguma nõudeid Tallinna Vee vastu

Eesti Omanike Keskliit tervitab Riigikohtu otsust Tallinna Vee teenushindade allumisest üldistele hinnakujundusreeglitele ja Konkurentsiameti järelvalvele. Omanike Keskliidu esimehe Priidu Pärna sõnul on see olnud liidule kaheksa aastat kestnud protsess õigluse võidulepääsemiseks.
Juba 2009.a pöördusime Konkurentsiameti, Harju maavanema ja õiguskantsleri poole Tallinna Vee ebaõiglaselt kõrgete teenushindade allutamise osas üldistele konkurentsireeglitele ja saavutasime andmekaitse inspektsiooni abil ettevõtte ja Tallinna linna vaheliste kokkulepete avalikustamise, lisaks kogusime petitsioon.ee -s 33 733 allkirja monopolide ohjamise seaduseelnõu algatamiseks.
Pärna sõnul Eesti Omanike Keskliit tutvub põhjalikult Riigikohtu lahendiga ja otsustab omanike kahjunõuete koondamise alustamise.

 

Hea teada Vaata kõiki artikleid
...
Maa-amet lisas geoportaali 2017. aasta ortofotod

Maa-amet tegi kättesaadavaks 2017. aasta aeropildistamise alusel valminud värsked ortofotod. Nendega saab tutvuda Maa-ameti kaardirakenduse või avaliku WMS-teenuse vahendusel.

2017. aasta kevadiste ja suviste lendudega tehtud aeropiltide alusel valminud värsked ortofotod on nüüd Maa-ameti geoportaalis kõigile nähtavad. Nendega saab tutvuda Maa-ameti kaardirakenduse » või avaliku WMS-teenuse » vahendusel. 

Ortofotot näeb nii, kui minna viidatud kaardirakendusse ja valida vasakult menüüst „ortofoto“. Ortofotosid kasutatakse Eesti topokaardistuse alusmatejalina, muudatuste kaardistamiseks, PRIA põllumajandustoetusete kontrolliks, situatsiooni kontrolliks, juriidilie tõendusmaterjalina, planeeringute alusena, metsade inventeerimiseks, keskkonnakitsel eesmärkidel jne.

...
Riigikohus andis Konkurentsiametile õiguse tariifivaidluses AS-iga Tallinna Vesi

Riigikohus otsustas 12.12.2017 jätta AS-i Tallinna Vesi kaebuse Konkurentsiameti vastu olulises osas rahuldamata. Kohus otsustas, et amet ei pea järgima vee-ettevõtja ja Tallinna linna vahel erastamisel sõlmitud kokkulepet veeteenuse hindade kohta. Kohtu hinnangul oli Konkurentsiametil õigus teha vee-ettevõtjale ettekirjutus hinna seadusega kooskõlla viimiseks. Samas tühistas kohus ettekirjutuse täitmist puudutava tähtaja.

Ettevõtja vaidlustas kaks Konkurentsiameti otsust, millest esimesega keeldus amet kooskõlastamast AS-i Tallinna Vesi esitatud veeteenuse hinnataotlust ja teisega tegi vee-ettevõtjale ettekirjutuse viia veeteenuse hind seadusega kooskõlla. Vaidlus keskendus küsimusele, kas olukorras, kus 2010. aastal muudeti ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniseadust, peab Konkurentsiamet hinna üle otsustamisel järgima AS-i Tallinna Vesi ja Tallinna linna vahel 2001. aastal erastamisel sõlmitud kokkulepet.

...
Millal võib ehitustöid teha ilma projektita ja millisel juhul tuleb neid seadustada?

Tänasel päeval pole enam palju neid kortereid, mis asuvad 30 ja enam aastat tagasi ehitatud majades, kus pole planeeringut muudetud. Kas on siis muudatusi teinud endised omanikud või soovib muudatusi tegema hakata uus omanik.

See, kas ehitustöid võib ilma projektita teha või tuleb need seadustada, sõltub planeeritavatest töödest. Ehitusseadustiku mõistes on kõikide tööde tegemise aluseks projekt, Ehitusseadustiku Lisa 1 määrab, millisel juhul on see vajalik esitada kohalikule omavalitsusele, et taotleda ehitusluba või esitada ehitusteatis.

Eluhoones ümberehitamiste korral, kui muudetakse või asendatakse hoone kande- ja jäigastavaid konstruktsioone, muudetakse hoone välisilmet, paigaldatakse, muudetakse või lammutatakse tehnosüsteeme (sh õhksoojuspumbad, kaminad jms) on vajalik koostada projekt ja esitada see koos ehitusteatisega kohalikule omavalitsusele.