Tallinna linnas saab taotleda rohepöördetoetust

Tallinna linna korteriühistu saab taotleda rohepöördetoetust. Rohepöördetoetuse eesmärk on toetada arengudokumendi „Kliimaneutraalne Tallinn. Tallinna säästva energiamajanduse ja kliimamuutustega kohanemise kava 2030“ elluviimist. Rohepöörde tegevusi viiakse ellu audititoetuse ning toetuste „Fassaadid korda“ ja „Hoovid korda“ tegevuste koosseisus.

Toetuse „Fassaadid korda“ koosseisus on võimalik taotleda:
 • rohepöördetoetust 30% taastuvenergia tootmise, energia muundamise ja energiatoodangu salvestamise seadmete paigaldamise projekti ja töö maksumusest, kuid maksimaalselt 20 000 eurot korterelamu kohta;
 • rohepöördetoetuse raames 70% korterelamu tehaselise moodulrekonstrueerimise projekti maksumusest, kuid maksimaalselt 30 000 eurot korterelamu kohta;
 • rohepöördetoetuse raames 30% korterelamu tehaselise moodulrekonstrueerimise tööde ja omanikujärelevalve lepingute maksumusest, kuid maksimaalselt 30 000 eurot korterelamu kohta.
Toetuse „Fassaadid korda“ koosseisus rohepöördetoetuse taotlemise tingimused 
 1. Taotleja on projekteerinud ja paigaldanud korterelamule taastuvenergia tootmise seadme (soovituslikult koos energia muundamise ja energiatoodangu salvestamise seadmetega).
 2. Taotleja on rekonstrueerinud korterelamu tehases toodetud moodulelementidega ja pärast tööde tegemist on korterelamule väljastatud ehitusseadustikust tulenev kasutusluba või on taotleja esitanud kasutusteatise.
 3. Taotleja on tellinud kehtivatest õigusaktidest tuleneva nõude olemasolul taastuvenergia tootmise ja salvestamise seadmete korterelamule paigaldamiseks vajaliku projektlahenduse isikult, kes vastab ehitusseadustiku §-des 23 ja 24 sätestatud nõuetele.
Rohepöördetoetus tuleb esitada kuue kuu jooksul kasutusteatise esitamisest või korterelamule kasutusloa andmisest.

Toetuse objekt on korterelamu, mis on ehitatud ja kasutusele võetud enne 2000. aastat.

Toetuse „Hoovid korda“ koosseisus on võimalik taotleda: 
 1. rohepöördetoetuse raames 50% määruse lisa 2 punktides 11–14 nimetatud tööde maksumusest, kuid maksimaalselt 16 000 eurot kalendriaastas.
 2. Toetuse „Hoovid korda“ koosseisus rohepöörde taotlemise tingimused
 3. Toetust  saab taotleda määruse lisas 2 punktide 11 kuni 14 nimetatud tööde tegemiseks enne töödega alustamist.
Taotlejal peab olema taotluses nimetatud tööde tegemiseks ehitusluba või asjaomase asutuse kooskõlastus või esitatud ehitusteatis, kui selline nõue tuleneb ehitusseadustikust või Tallinna linna õigusaktidest.

Toetuse „Hoovid korda“ taotlus tuleb esitada 1. märtsiks.

Audititoetuse koosseisus on võimalik taotleda:
 • rohepöördetoetust energiaauditi tegemiseks maksimaalselt 3000 eurot kortermaja kohta;
 • rohepöördetoetust katuse ja/või rõdude kandevõime auditi tegemiseks maksimaalselt 3000 eurot  kortermaja kohta.
Audititoetuse koosseisus rohepöördetoetuse taotlemise tingimused
 • Audititoetust saab taotleda pärast auditi tegemist. 
 • Audititoetust on võimalik taotleda üks kord korterelamu kohta. 

Auditile esitatavad nõuded:
 • audit vastab ehitusseadustiku § 18 nõuetele ja on tehtud määruse § 4 lõike 1 alapunktides nimetatud eesmärgil;
 • auditi teinud isik vastab ehitusseadustiku § 18 lõigetes 3 ja 4 ning §-des 23 ja 24 sätestatud nõuetele;
 • rõdude ja varikatuste auditi aruanne sisaldab hinnangut korterelamu kõikide rõdude ja varikatuste ehitustehnilise seisukorra kohta ning soovitusi nende hooldamise ja/või renoveerimise kohta;
 • energiaauditi aruanne sisaldab hinnangut korterelamu seisukorra kohta ning tarbitava kütte kogust ja hinda, tarbimise analüüsi ja selle põhjal tehtud järeldusi taastuvenergia tootmise seadmete, energia muundamise ja energiatoodangu salvestamise seadmete paigaldamise majandusliku otstarbekuse kohta;
 • katuse ja/või rõdude kandevõime audit sisaldab hinnangut konstruktsioonide kandevõime ja neile taastuvenergia tootmise seadmete paigaldamise võimalikkuse kohta;
 • audit on tehtud pärast 2018. aasta 1. jaanuari;
 • audit on tehtud korterelamu kohta, mis on ehitatud ja kasutusele võetud enne 2000. aastat.
"Fassaadid korda" või "Audititoetus“ koosseisus rohepöörde toetuse taotlusi võetakse vastu aastaringselt, kuni toetuse maksmiseks kavandatud eelarves raha jätkub.

2022. aastal on rohepöördetoetuse eelarve 532 000 eurot.

Vaata täpsemalt: www.tallinn.ee