Eesti Omanike Keskliidu tegevuse põhimõtted ja andmetöötluse eeskirjad


Omanike Keskliidu liikmete

 andmete töötlemise põhimõtted

 

Omanike Keskliit kui vabaühendus  töötleb vabatahtlikult liidu liikmeks astunud isikute andmeid, et:

 • suhelda liidu liikmetega huvikaitse tegevuse korraldamiseks,
 • kaasata liikmeid ühisüritustele,
 • edastada uudiskirja liidu tegevuse kohta,
 • pakkuda liikmeteenuseid,
 • teha liikmele/kodukaardi omanikule partnerite sooduspakkumisi,
 • küsida liikmete arvamusi/seisukohti liidu põhitegevuse - koduomanike huvide kaitse - elluviimiseks.

Liikmeks astudes edastasite meie kodulehel oleva „Registreeri“ ikooni kaudu andmed:

 • Ees- ja perekonnanimi.
 • Sünniaasta.
 • Aadress.
 • E-posti aadress.
 • Telefoninumber.

Omanike Keskliit kasutab neid andmeid:

 • Kirjavahetuseks/infovahetuseks ja muuks suhtluseks liikmega nii e-posti, telefoni kui ka tavaposti teel.
 • Kodukaardi/liikmekaardi tavapostiga saatmiseks.
 • Kolmandate isikute ja kodukaardi partnerite turundusmaterjalide saatmiseks kuni kolm korda jooksva kuu jooksul. See on vajalik selleks, et suurim vabaühendus saaks reklaamteenuse pakkumise kaudu arendada liikmeteenuseid ja saada tegevuseks rahalist toetust.
 • Otseturunduse eesmärgil andmete töötlemisest saab liige keelduda, vajutades tühistamise linki, mis saadetakse koos reklaamteadaandega.

Liige saab kodulehe kaudu sisse logides enda andmeid üle kontrollida ja parandada.

Vastavalt Omanike Keskliidu põhimäärusele saab liidust välja astuda vaid kirjaliku avalduse alusel, mille liidu juhtkond on kohustatud rahuldama. Liige saab vastava soovi saata e-posti aadressile omanikud@omanikud.ee  Omanike Keskliit vastab liikmele kirjalikult ja kinnitab, et andmed on kustutatud.

Omanike Keskliidul ei ole õigust keelduda liidu liikme isikuandmete edastamisest õiguskaitseorganitele ja teistele riiklikele ametiasutustele, kui see on vajalik ja meil on põhjust heauskselt arvata, et vastamise kohustus tuleneb jurisdiktsiooni seadustest.

Omanike Keskliit ei vastuta erinevates foorumites ja veebilehtedel oleva info eest, mis võib tulla avalikuks otsingumootoreid kasutades päringut tehes ja liikme poolt meile edastatud andmeid kasutades. Omanike Keskliidul ei ole kohustust pöörduda vastava veebikeskkonna poole liikme andmete kustutamiseks -  seda peab tegema liige ise.

Omanike Keskliidu poolt liidu korraldatud avalikel üritustel (infopäevad, seminarid) tehtud salvestistel (fotod, videod) äratuntavad isikud saame nende poolt saadetud avalduse alusel udustada.

Omanike Keskliit ei edasta liikmete andmeid kolmandatele isikutele, ei töötle neid muul otstarbel ega korrigeeri neid omal algatusel. Kodukaardi väljastamisel kasutab Omanike Keskliit vaid andmebaasis olevat aadressi. Kui see ei ole korrektne, vastutab kodukaardi kadumise eest vaid liige ise. Tasuta uut kaarti ei väljastata.

Omanike Keskliidul on õigus korraldada küsitlusi ja uuringuid, kus kasutatakse liikmete andmeid. Lisaandmeid saab küsitlustes küsida vaid nö „vaba väli“ abil ja küsitlusele vastajal ei ole kohustust seda välja täita. Liidul on õigus küsitluse/uuringu tulemusi avalikustada kodulehel ja edastada kolmandatele isikutele vaid ilma liikmete isikuandmeteta.

Omanike Keskliit kogub sisuhaldusprogrammi ja meilide kaudu liikmete kohta andmeid:

 • Milliseid uudiskirju ja meilipostitusi on liige avanud ja millal.
 • Milliseid uudiseid on meie kodulehelt või Facebookist lugenud ja millal.
 • Millal on liige parandanud või vaadanud enda andmeid.
 • Liikmemaksu laekumist pangakontolt.
 • Teenuse „Õigusnõu“ kaudu liikmete esitatud küsimusi ja juristi vastuseid säilitatakse vastavas kataloogis 5 (viis) aastat. Teemakäsitlust ja tekkinud mure sisu võib liidu jurist kasutada nn liikmete murede kokkuvõtte tegemiseks anonüümselt, isikuandmeid töötlemata/kasutamata.

Nimetatud andmeid ei edasta Omanike Keskliit kodukaardi partneritele ega ka teistele kolmandatele isikutele. Liit teeb statistikat vaid anonüümselt, kasutamata ja nimetamata ühegi liikme isikuandmeid. See on vajalik liikmete vajaduste selgitamiseks ja parimate pakkumiste tegemiseks ning liidu tegevusaruannetes.

Siinses eeskirjas tehtavatest muudatustest teavitame liikmeid kirjalikult uudiskirja teel.

 

Koostatud aprill, 2018

Täiendatud august, 2019 

Täiendatud veebruar, 2022

 

Liidu tegevuse eetilised põhimõtted


Demokraatlik juhtimine ja toimimine

1. Eesti Omanike Keskliidul on selge ja arusaadav missioon. Omanike Keskliit järgib oma missiooni täitmisel põhikirja, sisemisi dokumente ja organisatsiooni toimimisstandardeid.

2. Eesti Omanike Keskliit väljendab ja esindab inimeste erinevaid huvisid ja vajadusi. Omanike Keskliit kaasab inimesi rahvahariduse, osalusdemokraatia, eestkoste ja muude vormide kaudu kodanikuühiskonna edendamisse.

3. Eesti Omanike Keskliit kui ühiskonnaliikmete vabatahtlik ühendus väärtustab oma liikmeid, kindlustab ühenduse demokraatliku juhtimise, hoiab ühenduse juhtivkogud ja töötajad vastutavana, reageerib nende väärtegudele.

4. Eesti Omanike Keskliit peab inimeste kaasamist ja vabatahtlikku tööd kodanikuühiskonna alustalaks, väärtustab kodanikke ja nende vabatahtlikku tööd.

5. Eesti Omanike Keskliit püüdleb järjekindlalt oskusliku tegutsemise, professionaalsuse ja täiuslikkuse poole, et saavutada parimaid töötulemusi.

6. Eesti Omanike Keskliit, saades vahendid oma tegevuseks peamiselt toetajatelt ja annetajatelt, kasutab saadud vahendeid otstarbekalt ja sihipäraselt.

Kodanikujulgus ja hoolivus

7. Eesti Omanike Keskliit ilmutab kodanikujulgust võitluses ühiskonnas esineva ebaõigluse vastu.

8. Eesti Omanike Keskliit, nähes seadustes ja teistes õigusaktides ning nende rakendamises ebapädevust ja ebaõiglust, teeb tööd nende muutmiseks.

9. Eesti Omanike Keskliit ei kasuta ega propageeri vägivalda oma seisukohtade väljendamiseks, eesmärkide ja avalikkuse tähelepanu saavutamiseks.

Vahendite ja vara heaperemehelik ning säästlik kasutamine

10. Eesti Omanike Keskliit kasutab loodus-, inim- ja vaimuvara ning ainelisi ja varalisi vahendeid heaperemehelikult ning säästlikult, arvestades tänaste ja tulevaste põlvede vajadustega.

11. Eesti Omanike Keskliit lähtub nii taotleja kui toetajana headest rahastamistavadest, eelarvete põhjendatusest ja läbipaistvusest ning hoidub topeltrahastamisest.

Vastutus ja aruandmiskohustus

12. Eesti Omanike Keskliit annab oma tegevusest aru ning vastutab asutajate, liikmete, toetajate, annetajate ja avalikkuse ees.

13. Eesti Omanike Keskliit peab oluliseks aruandevalmidust, mille tagab oskusjuhtimine, sisemine aruandlus ja juhindumine heast raamatupidamistavast.

14. Eesti Omanike Keskliit avalikustab oma tegevuse sisulise ja rahalise aruande vähemalt kord aastas.

Avatus ja läbipaistvus

15. Informatsioon Eesti Omanike Keskliidu missiooni, liikmeskonna, tegevuse ja rahastamise kohta peab olema avalik ja arusaadav.

16. Eesti Omanike Keskliit suhtleb avatult ja otsekoheselt oma nime all ega tegutse anonüümselt.

17. Eesti Omanike Keskliit on avatud uutele ideedele ja erinevatele seisukohtadele ning koostööle ühiste eesmärkide saavutamiseks.

Sõltumatus ja huvide konflikti vältimine

18. Eesti Omanike Keskliit on oma eesmärgiseadmistes, otsustes ja tegevuses sõltumatu ning hoidub sattumast erakonna, avaliku institutsiooni või äriühingu kontrolli alla, millega ta kaotab oma sõltumatuse ja avalikes huvides tegutsemise võime.

19. Eesti Omanike Keskliit ja seal tegutsevad isikud hoiduvad sattumast huvide konflikti. Huvide konflikti ilmnemisel võtab ühendus tarvitusele vajalikud abinõud selle lõpetamiseks.

Sõnapidamine ja ideede autorluse tunnustamine

20. Eesti Omanike Keskliit peab kinni nii kirjalikest lepingutest kui suulistest kokkulepetest.

21. Eesti Omanike Keskliit austab teiste ühenduste ideede ja projektide autorlust.

Sallivus

22. Eesti Omanike Keskliit tunnustab mõtteviiside erinevust, ühenduste ja nende eesmärkide mitmekesisust.

23. Eesti Omanike Keskliit ei halvusta ega laima teisi ühendusi, nende seisukohti ja neis tegutsevaid isikuid.Põhikiri ja majandusaasta aruanded

Eesti Omanike Keskliidu MTÜ põhikiri avaneb siit.
 

Eesti Omanike Keskliidu 2017.a. majandusaasta aruande leiad siit.

Eesti Omanike Keskliidu 2018.a. majandusaasta aruande leiad siit.

Eesti Omanike Keskliidu 2019.a. majandusaasta aruande leiad siit.

Eesti Omanike Keskliidu 2020.a. majandusaasta aruande leiad siit .