Hea teada

KODUOMANIKU KIRI: Asbetivaba ja asbeti sisaldav eterniit ja selle käitlemine

facebook
26.november 2015
Oleme koduomanikult saanud mureliku kirja, mis puudutab asbesti sisaldava ja asbestivaba eterniidi käitlemist. Avaldame kirja ja Keskkonnaameti vastuse sellele lühendamata kujul.  


Koduomaniku küsimus:

Sooviksin juhtida tähelepanu kitsaskohale, mis puudutab asbestivaba eterniiti (edaspidi AVE) jäätmena. Ma ei tea olukorda tervikuna vabariigis, kuid Tallinna osas pean ennast peaaegu spetsialistiks tänu väikesele eterniidikogusele, mida üritasin tavalise ehitusjäätmena prügilasse viia. Tõsi, lõpuks see õnnestus. Hetkel aga pöördun teie poole pigem tulevaste murelike eterniitkatuse-omanike nimel.

Jäätmejaamad nõuavad eterniidi päritolu/koostise kohta paberit. Antud juhul sain AS Bestorist kenasti sertifikaadi, mille alusel eterniit kuulutati asbestivabaks. Tehas väljastab sellise paberi toote seerianumbri alusel, mis on pressitud plaati. Minul oli kodus paraku eterniiti kahest erinevast ajajärgust ja kuidas ma ka ei otsinud, 2005.aaastal ostetud plaatidelt ei leidnud ma midagi.

Uuematelt plaatidelt see küll leidus, kuid sealgi on see vaid ühes kohas. Praktikas tähendab see seda, et eterniidijääkidel (katuse paigaldusel äralõigatud jääkidel) nö. tunnust nagu polegi. Muidugi tuleks ju eeldada, et jäätmekäitleja usaldab klienti ega hakka igat eterniiditükki eraldi uurima, kuid see pole paraku välistatud. Reeglina on AVE tehasevärviga, kuid müügil on ka värvimata/hall variant. Viimane on vägagi sarnane "veneaja eterniidile".

Edasi hinnapoliitikast ja jäätmete liigitamisest Tallinnas. Jäätmejaamad võtavad AVE vastu sorteerimata ehitusjäätme hinnaga ehk siis u.24 eur/kuupmeeter. Samas sorteeritud ehitusjääke 12 eur/m3, asbesti sisaldav 48 eur/m3.

Hinnavahe on ju üsna suur! Suur oli aga üllatus, kui AS Slops hinnakirjas oli asbesti sisaldava jäätme tonn 60 eurot ja sorteerimata ehitusjääde 64 eurot! Seega oleksin loogiliselt mõtleva inimesena pidanud hoopis eterniidi "asbestivabaduse" maha salgama - ikkagi 4 eur võitu! Reeglina tuuakse AVE jäätmejaama ära sorteerituna - kuidas muidu saad sa tõestada/näidata, et tegu sertifikaadil oleva materjaliga. Pärisin aru Tallinna Keskkonnaametilt. Vestluse käigus selgus, et AVE tehasevärv võiks ollagi nagu sorteerimata jäätmeks liigitamise põhjuseks. 

Mind hämmastas mõneti ka AVE koguse hindamine kuupmeetrites. Kuna tegu lainelise plaadiga, siis korralikult virna ladumata maksab klient ka jäätmejaama viidud õhu eest 25 eur/m3. Praktikas kipub nii olemagi, et konteinerisse loobitakse eterniit juba katkisena ning virnastamata. Teisalt on jäätmejaamades arveldamine kuupmeetritena arusaadav, kuna seal kaalumise võimalus puudub. Kaalu alusel võtab AVE vastu ainult Slops, kuid nii ebasõbraliku hinnaga, et kokkuhoidlikum kodanik matab jäätme kasvõi kusagile maha. ATI grupp tegeleb küll laialdaselt mineraalsete ehitusjäätmete käitlemisega, kuid eterniiti (ei AVE ega ka muud) põhimõtteliselt ei käitle. 

Kui vahetusse läheb terve katus, siis reeglina on eterniidi kogused küllalt suured. Tavakodanikuna näeksin, et just Slops ja Ati grupp sobiksid jäätmekäitlejaks. 

Lõpetuseks tahaksin öelda, et ka asbesti sisaldava eterniidi hinnakiri tuleks üle vaadata. Kardetud ehitusmaterjali toimetamine jäätmekäitlejale on tunduvalt kallim kui uus AVE katus. Pean eterniitkatust plekk-katusest paremaks, kuid sellise hinnapoliitika juures AVE populaarsust  ei kogu.


Keskkonnaameti vastus:

Soovite juhtida tähelepanu kitsakohtadele, mis on seotud asbestivaba eterniidi vabanemisel jäätmetena. Esmalt toote välja, et asbestivaba eterniiti ei ole võimalik eristada asbesti sisaldavast eterniidist kui materjalil puudub partiinumber. Teiseks leiate, et asbesti sisaldava eterniidi vastuvõtu hind jäätmejaamades tuleks üle vaadata.

Vaadates erinevate jäätmejaamade hinnakirju üle Eesti, võib üldistatult väita, et asbesti sisaldava eterniidi vastuvõtuhinnad on tunduvalt kõrgemad tavajäätmete vastuvõtu hinnast. See ei ole loomulikult kooskõlas eesmärgiga kõrvaldada asbestijäätmed ohutult nõuetekohases käitluskohas. Samas on asbesti sisaldavate jäätmete käitlemisele kehtestatud erinõuded (https://www.riigiteataja.ee/akt/104062013009?leiaKehtiv), mistõttu on mõistetav, et ka käitlushind on kõrgem kui tavajäätmete käitlushind.

Selleks, et elanikel oleks võimalik asbestijäätmetest vabanemine võimalikult väikese tasu eest või täiesti tasuta, on võimalik kohalikel omavalitsutelt taotleda rahastust SA Keskkonnainvesteeringute Keskuselt (https://www.kik.ee/et/uudised/kik-aitab-kaasa-ohtlike-eterniidijaatmete-kogumisele). Mitmed omavalitused on seda võimalust kasutanud ning võimaldavad seeläbi elanikel asbestijäätmeid ära anda tasuta.

Kirjutate, et asbestivaba eterniiti on võimalik praegusel hetkel ära anda asbestivabana vaid juhul, kui on olemas sertifikaat, mis tõendab materjali asbestivabadust. Kui aga tootel partiinumber puudub, ei ole võimalik selle asbestivabadust nii lihtsalt tõendada. Vabariigi Valitsus on kehtestanud ohtlike jäätmete liigitamise korra (https://www.riigiteataja.ee/akt/114052013002?leiaKehtiv), mille kohaselt peab jäätmevaldaja liigitama oma valduses olevad jäätmed ohtlike või tavajäätmete hulka vastavalt jäätmeseaduse § 2 lõike 4 alusel koostatud nimistule ja eelpool nimetatud määrusele, analüüsides vajaduse korral jäätmete koostist või tehes muid katseid või arvutusi, mis on olulised jäätmete liigitamise seisukohalt, kooskõlas jäätmeseaduse § 116 lõikes 1 sätestatuga.

Teisisõnu tähendab see, et isikul, kes soovib asbestivaba eterniiti ära anda, on kohustus tõendada, et tema valduses olevad jäätmed ei ole ohtlikud ehk ei sisalda asbesti. Kui selle tõendamine ei ole võimalik, tuleb jäätmed liigitada ohtlikeks tulenevalt ettevaatuspõhimõttest. Seetõttu näen lahendusena, et asbestivaba eterniidid tootjad pakuvad välja võimaluse asbestivabaduse määramiseks juhul kui partiinumber puudub ning mistõttu ei ole võimalik sertifikaati väljastada. Juhul, kui selline võimalus leitakse, on võimalik seda edaspidi jäätmejaamades kasutada. Seniajani tuleb aga asbestivabaduse tõendamiseks kasutada sertifikaati.

Artikli autor / allikas

0Kommentaari
Sisesta kommentaar

Veel artikleidVaata kõiki