Hea teada

Maaleht: Kui palju saan naabritelt oma eratee kasutamise eest hüvitist küsida?

facebook
23.märts 2017

Elan küla serval suhteliselt omaette, ehkki külatee käib läbi minu õue. Nüüd on meist tahapoole elama asunud uus pere, kes ostis ära vana talumaja ja on seda renoveerinud.

Tema ainuke ligipääs majale käib läbi meie õue. Kuna liiklus on nüüd tihenenud, segab see minu igapäevaelu. Kuidas saan naabri käest hüvitist küsida? Kas see on üldse võimalik, kuna tegu on siiski juba varem kasutuses oleva külateega, ehkki asub minu krundi peal? Kuidas seda asja ajada? Kas vallavalitsuse kaudu?

Vastab Maido Pajo

Vastavalt asjaõigusseadusele (AÕS) ja ka õiguse üldpõhimõtetele saab teisele isikule kuuluvat asja, sealhulgas ka erateed, kasutada üksnes omanikuga kokku lepitud tingimustel ning üldjuhul tasu eest.

Kahtlemata on igal osapoolel oma arusaam õiglase tasu suurusest ning praktikas tuleb arvesse võtta iga olukorra konkreetseid asjaolusid.

Eratee omaniku seisukohalt on oluline hinnata, millise koormuse tee kasutamine tema igapäevasele elutegevusele ja kinnisasjale tekitab – kui palju ja milliste liiklusvahenditega seda kasutatakse. On ilmne, et sõiduautode, veoautode, aga ka muu tehnikaga sõitmine, samuti liiklustihedus, tekitavad erineva koormuse.

Kõik see toob kaasa eri suurusega kulutused. Liigne liikluskoormus võib põhjustada isegi eratee lõhkumise ja selle kahjustamise, aga ka kinnisasja igapäevase elukeskkonna kahjustamise.

Eriti tuleb kõiki kahjulikke mõjusid – müra, saaste jne – arvesse võtta juhul, kui teised isikud kasutavad erateed, mis kulgeb vahetult õuemaa, elamu ja majapidamishoonete läheduses. See mõjub häirivalt mitte üksnes inimestele, vaid ka koduloomadele.

Oluliseks tuleb pidada, et eratee omanikule hüvitatakse kõik tema kulud tee hooldamiseks, korrashoiuks ja remondiks, sealhulgas maamaks erateealuse maa eest, samuti otsesed ja kaudsed kahjud ning makstakse ka mõistlikku tasu.

Juhul kui eratee kasutamise tingimuste ja tasu suuruse osas kokkulepet ei saavutata, lahendab vaidluse kohus.

Kohus peab tasu määrama isegi siis, kui tee omanik on selle lahtiseks jätnud ning ei ole tasu suuruse osas oma seisukohta avaldanud. Kohus võib jätta tasu määramata üksnes juhul, kui eratee omanik on väljendanud kohtule oma otsest tahet, et ta tasu ei soovi. Vajadusel peab kohus ise koguma tõendeid, et õiglane tasu kindlaks määrata.

Paljudel juhtudel on kohtud tasu määramisel lähtunud konkreetse kohaliku omavalitsuse keskmistest teehoiu ja teehoolduse kuludest.

Vajalik on, et eratee kasutamise eest tasu määramisel võetakse arvesse kõiki tähtsust omavaid asjaolusid, sealhulgas kinnisasjale ja selle elukeskkonnale tekitatavat koormust ning kahjulikke mõjusid nende kogumis.

Riigikohtu uue seisukoha järgi tuleb eratee omanikule maksta hüvitist ka kinnistu ainukasutusõiguse kaotamise eest. Sellise hüvitise määramise osas on kohtupraktika alles kujunemisjärgus.

Kõiki eratee kasutamise koormusega ning kaasnevate kulude ja tasu suuruse määramisega seotud olulist tähtsust omavaid asjaolusid saab kogumis hinnata ning tasu suuruse kohta oma põhjendatud arvamuse esitada üksnes pädev ekspert või asjatundja.

Isegi juhul, kui erateed kasutada sooviv isik on nõus kõik kulutused ja kahjud hüvitama ning maksma ka mõistlikku tasu, võib osutuda, et liikluskoormus kujuneb ebamõistlikult suureks.

See võib tekitada kinnisasjale ülemäärase mõju, mida eratee omanik ei ole kohustatud taluma. Eratee omanik peab ise oma huvide eest seisma ning tal on õigus mitte nõustuda liiga suure liikluskoormusega oma erateel.

Mõistetav on, kui muude võimaluste puudumisel kasutatakse teise isiku erateed juurdepääsuks ühele-kahele naabruses asuvale majapidamisele sõiduautodega ja majapidamisi teenindava transpordiga (prügivedu jne).

Tootmis- ja äritegevuse arendamisel tuleks juba planeeringutega näha ette eraldi ja omaette juurdepääsuteede rajamine avalikule teele jõudmiseks.

Õuemaal asuvat erateed ei tohiks üldjuhul teised isikud üldse kasutada, sest see on omaniku jaoks kõige tundlikum ala. Sel juhul tuleks rajada eraldi juurdepääsutee hoonetest ja õuealast eemal.

Juhul kui tegu on vana külateega, mida kasutavad paljud külaelanikud, on see sisuliselt juba avalik tee. Sel juhul on mõistlik otsida koos omavalitsusega sellist lahendust, mis välistab õuealast pideva läbisõidu. Seaduslikke võimalusi selliseks avaliku tee rajamiseks on piisavalt.

Artikli autor / allikas

0Kommentaari
Sisesta kommentaar

Veel artikleidVaata kõiki