Hea teada

Viimaks ometi kinnitatud metsaseadus lubab ja kaitseb

facebook
31.august 2017

Homme jõusse astuvad metsaseaduse muudatused soodustavad lageraiele alternatiivsete raieliikide – turberaie ja valikraie – kasutamist ning üritavad parandada metsakorralduse kvaliteeti.

Soodustamaks lageraiele alternatiivsete raieliikide kasutamist leevendati neile seatud tingimusi. Metsade parema uuenemise tagamiseks muudeti valikraie häilu (raieala) lubatud suurust. Edaspidi võib häilu läbimõõt olla 20 meetrit, sõltumata puistu kõrgusest.

Aegjärkse raie koguperioodi pikkuse saab metsaomanik olenevalt metsa kasutamise eesmärgist nüüd ise otsustada. Muudatuste abil on metsaomanikul lihtsam raietegevusi järk-järgult teostada ning surve lageraie tegemiseks väheneb.

Metsade loodusliku tasakaalu tagamiseks saab valitsus õiguse seada piiranguid uuendusraie langi pindalale, et pikas perspektiivis ületaks juurdekasv alati raiemahtu.

Asjaajamise lihtsustamiseks loetakse edaspidi raiet lubavaks dokumendiks ka keskkonnaameti koostatud metsakaitseekspertiisi, mis tähendab, et enam ei tule metsakaitseekspertiisi olemasolul uuesti metsateatist esitada.

Ka metsateatise esitamine muutub sügisest uuele metsaregistri platvormile üleminekuga lihtsamaks ning nõuetele vastava taotluse korral selgub raieõigus e-keskkonnas loetud minutitega, kui menetlus ei vaja keskkonnaameti hinnangut.

Majandusmetsade viljakates kasvukohtades langes kuusikute keskmine raievanus praeguselt 80 aastalt 60–70ni, mis võimaldab kahjustusohuga kuusikud optimaalses eas kasutusse võtta.

Eesti metsade elurikkuse kaitseks tagatakse vastukaaluks salu- ja laanemetsade range kaitse täiendavalt 27 000 ha ulatuses. Vastavad alad on leitud riigimaadel ning RMK on peatanud seal metsade majandamise.

Vääriselupaikade roll looduskaitses suureneb. Kaitset võimaldatakse edaspidi kõigile vääriselupaiga kontseptsioonile vastavatele aladele ning lähtutakse eelkõige ökoloogilistest väärtustest, mitte niivõrd ala suurusest ega selle paiknemisest väljaspool kaitstavaid loodusobjekte. Erametsaomanikke innustatakse rohkem metsamajanduslikke töid tegema, eelistades väiksema metsaomandiga taotlejaid. See puudutab metsa uuendamise, metsa inventeerimise, metsamaaparandustööde tegemise ning pärandkultuuri säilitamise ja eksponeerimise toetamist. Lisaks toetab riik füüsilisest isikust metsaomanikele nõuandeteenuse osutamist ja metsaühistuid, kelle liikmeteks on enamjaolt väikemetsaomanikud.

Metsa uuendamise ja hooldamisega ning metsa inventeerimisandmete tellimisega seotud toetusetaotlused esitatakse PRIA e-teenuse keskkonna kaudu, teised taotlused saadetakse Erametsakeskusele posti või e-posti teel.

Samuti pööratakse rohkem tähelepanu metsakorralduse kvaliteedile, vigaste ja valede andmete esitajad võivad jääda korraldaja tunnistusest ilma. Selleks et metsatööd oleksid loodusele sobivad, tohivad tulevikus metsas tööd teha vaid kvalifitseeritud langetustraktorioperaatorid.

Linnametsade majandamisel võetakse edaspidi lisaks metsamajandamisele arvesse ka linnakeskkonna vajadusi. Selleks tuleb metsateatis enne keskkonnaametile esitamist kooskõlastada ka linnavalitsusega.


Artikli autor / allikas

0Kommentaari
Sisesta kommentaar

Veel artikleidVaata kõiki
Toetame Ukrainat!
28.veebruar 2022