Hea teada

Priidu Pärna Maalehes: Uus tehnovõrkude talumistasude seadus ei vasta kahjuks maaomanike ootustele

facebook
17.jaanuar 2019

Uut talumistasu makstakse tehnorajatise kaitsevööndi ulatuses 7,5% maa maksustamishinnast.

Omanik võib tõendada, et kitsendus ulatub ka väljapoole kaitsevööndit ja sealgi tasu nõuda.

Uus süsteem jõustus asjaõigusseaduse rakendamise seadusega 1. jaanuarist.

Talumistasud tõusevad küll mitu korda, kuid kahjuks ei vasta need maaomanike ootustele. Tehnorajatised asuvad ligi 100 000 maatüki peal, kuid pooled neist saavad ka uue seaduse alusel tasu alla 5 euro.

Tasu katab eelkõige kaitsevööndis tasutavat maamaksu ja pakub vaid mõningast lisahüvitist maakasutuse eest.

Lisaks on omanikul õigus nõuda vältimatute kulude hüvitamist, mida ta peab kaitsevööndis kandma (näiteks asulates heakorrakulud).

Kui tehnovõrgu rajatis (näiteks alajaam, sidepaigaldis) paikneb hoones, siis uudsena peab siin omanikule maksma vastava hooneosa kasutamise harilikku tasu (turuhinda) ehk tegu on tavalise rendisuhtega.


Avaldus võrguettevõtjale

Talumistasu saamiseks peab esitama avalduse võrguettevõtjale, kes on kohustatud vastava vormi avalikustama kodulehel. Igale võrguomanikule tuleb esitada eraldi taotlus.

Talumistasu makstakse omanikule, kes on kinnistusraamatusse kantud 1. jaanuari seisuga ja kes esitas taotluse hiljemalt 1. mail. Tasu makstakse välja 30. septembriks. Kortermajade puhul võib avalduse esitada ka korteriühistu. Kui avaldus on esitatud enne uue seaduse jõustumist, ei pea taotlust veel kord esitama.

See võib olla siiski hädavajalik, sest avalduses tuleb ära näidata, kas tehnorajatis võimaldab kaitsevööndis maa sihtotstarbelist kasutamist või on see piiratud. Esimesel juhul väheneb talumistasu poole võrra. Varasemate avalduste puhul kehtib vaikimisi eeldus, et maad saab sihtotstarbeliselt kasutada.

Talumistasu ei maksta, kui selle suurus kinnistu kohta jääb alla ühe euro. Talumistasu ei maksta tehnovõrgu selle osa eest, mis on vajalik ainult samal kinnisasjal teenuse tarbimiseks (näiteks majani viivad seda teenindavad trassid). Talumistasu makstakse üldjuhul metsa- ja põllumaa sihtotstarbega (maatulundusmaa) kinnistute puhul, muu sihtotstarbega kinnistute puhul makstakse seda vaid juhul, kui maal asub elektri või gaasi põhivõrk. Seega on uus seadus omaniku seisukohalt tagasiminek, kuna elamu-, transpordi-, tootmis- ja ärimaade puhul valdavalt talumistasu üldse ei maksta.

Talumistasu kohaldub nii enne maa kinnistusraamatusse kandmist kinnisasjadele rajatud tehnovõrkudele kui ka nendele, mis on ehitatud notariaalse servituudilepingu alusel ja kus pole muud tasu või sellest loobumist kokku lepitud.

Rõhutada tuleb, et ka tulevikus võib servituudi seadmisel leppida kokku teistsuguses tasus, kui seadus ette annab. Tuleb meeles pidada, et talumistasust vaid 1/3 on tulumaksuvaba. Seadusega kehtestatud talumistasud on niigi ebaõiglased, kuid selle pisku pealt tahab riik veel ka tulumaksu tagasi.

Eramaale sundvaldus

1. juulist 2018 kehtib uus kinnis- asja avalikes huvides omandamise seadus. Selle kohaselt saab avalikes huvides tehnorajatiste ehitamiseks seada eramaadele ka sundvalduse. Uued talumistasud kehtivad enamasti ka sundvalduse alusel tehnorajatise ehitamisel. Nimelt määrab sundvalduse seadja tehnovõrgu talumise eest sundvalduse tasu vastavalt kokkuleppele kinnisasja omanikuga. Kui kokkulepet ei saavutata, määrab sundvalduse seadja perioodilise sundvalduse tasu artikli alguses kirjeldatud alustel. Lisaks võib sundvalduse seadja määrata põhjendatud juhul ühekordse hüvitise omanikule tekkiva varalise kahju eest, mis võib olla vara väärtuse vähenemine või ka saamata jäänud tulu.

Selline hüvitissüsteem on vastuolus riigikogu seisukohtadega talumistasude regulatsiooni vastuvõtmisel jaanuaris 2018. aastal ja ka varasema riigikohtu praktikaga. Nimelt oli kõrgem kohus korduvalt seisukohal, et uute tehnorajatiste ehitamise puhul on sisuliselt tegu maa rentimisega turuhinna alusel ja vaid olemasolevate võrkude puhul on õigustatud sellest väiksem hüvitis.

On selge, et kui maaomanik küsib vähegi turuhinnast lähtuvat tasu oma maa kasutusõiguse eest, on tehnorajatise ehitajal soodsam taotleda sundvalduse seadmist ja seadusjärgse talumistasu kehtestamist.


​​​​​​​Talumistasu kalkulaator

Maa-ameti geoportaalis on valminud talumistasu kalkulaator.

Katastriüksuse nime sisestades kuvatakse kinnistul oleva tehnorajatise omanik, kaitsevööndi ulatus ja eeldusliku talumistasu suurus.

Nii saab maaomanik otsustada, kas tasub võrguomanikule taotlust esitada. Iga omanik võiks kontrollida, ka see andmebaas sisaldab kõiki tema maal asuvaid võrke ning õigete andmetega.

Artikkel ilmus 17.01.2019 Maalehes

Artikli autor / allikas

0Kommentaari
Sisesta kommentaar

Veel artikleidVaata kõiki
Toetame Ukrainat!
28.veebruar 2022