Hea teada

Saatsime koos Kinnisvarafirmade Liiduga pöördumise õiguskantslerile ja maa-ametile

facebook
22.märts 2019
1.juulil 2018.a jõustusid maakatastriseaduse muudatused, mille alusel maa-amet korrastas eelmise aasta lõpus maa-andmeid. 
Selle käigus viidi maatükkide piiri ja pindala andmed kooskõlla teiste kaardiandmetega ning ajakohastati ka kõlvikute andmed, mistõttu võis muutuda ka maatüki pindala. Maksustamishind arvutatakse maa-andmete alusel, mistõttu maatüki andmete uuendamisega võis kaasneda ka maksustamishinna muutus. 

Need muudatused puudutasid väga suurt osa Eesti elanikest. Meie ühenduste liikmed on meie poole pöördunud pahameeles, et riik on muutnud nende kinnistute pindalasid ja kõlvikute andmeid omanike teadmata tagaselja. Paljudel juhtudel on see aluseks arvukate tsiviilõiguslike vaidluste tekkeks, kui isik on ostnud ruutmeetrihinna alusel maatüki ja nüüd selle pindala muutus riigi tegevuse tulemusena. Keegi on maksnud rohkem või saanud vähem. Kokkuvõttes toob see kaasa kohtute töökoormuse kasvu. Kõlvikute sihtotstarbe muutmisel on juba selgunud palju ebatäpsusi ja maamaksu muutus võib olla omaniku suhtes ülekohtune, kui omanik ei märka maa-andmete muutumist. 

Vastuvõetamatu on, et riik suhtleb omanikega sellistes omandit kui põhiõigust puudututavates olulistes küsimuses pressiteadete teel, mis avaldatakse vaid riigiasutuse kodulehel. Omanikke pole piisavalt teavitatud ega läbi viidud teavituskampaaniat. Sellisel moel ei lähtu maa-amet hea halduse tavast, mille kohaselt haldusmentluses tuleb halduse subjekte piisavalt kaasata ning informeerida. Katastriseaduse kohaselt kohaldub ka katastripidamisele haldusmenetluse seadus. HMS §40 kohaselt enne haldusakti andmist peab haldusorgan andma menetlusosalisele võimaluse esitada kirjalikus, suulises või muus sobivas vormis asja kohta oma arvamus ja vastuväited, enne menetlusosalise suhtes sellise toimingu sooritamist, mis võib kahjustada tema õigusi, peab haldusorgan andma talle võimaluse arvamuse ja vastuväidete esitamiseks. Kuigi katastriüksutse pindalade ja kõlvikute andmete muutmine võib kahjustada omanike õigusi, ei ole neile antud võimalust oma seisukohta eelnevalt väljendada ega ole teavitatud selliste muudatuste kavatsusest. 

Palume selgitada, millisel õiguslikul alusel toimub maa-andmete oluline muutmine ja seda omanikke kaasamata, kui paljusid katastriüksusi maa-andmete muutmine puudutas (arvuliselt ja protsentuaalselt) ja kas riik võtab vastutuse varalise kahju tekkimisel omanikele. Samuti soovime teie nägemust, kuidas kavatseb maa-amet edasipidi kinnisasja omanikku kaasata-teavitada maa-andmete muutmisel. 

Vastastikku austavat koostööd soovides

(allkirjastatud digitaalselt) 
Priidu Pärna 
Eesti Omanike Keskliidu esimees

 
(allkirjastatud digitaalselt) 
Tõnis Rüütel 
Eesti Kinnisvarafirmade Liidu tegevdirektor 

Koopia: õiguskantsler    

Maa-ameti vastust saate lugeda siit.
Artikli autor / allikas

0Kommentaari
Sisesta kommentaar

Veel artikleidVaata kõiki
Toetame Ukrainat!
28.veebruar 2022