Hea teada

Maaleht: Tehnovõrkude talumise tasu taotlusi saab esitada 1. maini

facebook
18.aprill 2019

Tänavu 1. jaanuarist kehtestati seadusega uued tehnovõrkude talumise tasud. Talumistasu makstakse tehnorajatise kaitsevööndi ulatuses ja selle iga-aastane suurus on 7,5% maa maksustamishinnast.

Talumistasud tõusevad küll mitu korda, kuid kahjuks ei vasta need siiski maaomanike ootustele. Tasu katab eelkõige kaitsevööndis tasutavat maamaksu ja pakub mõningat lisahüvitist maakasutuse eest. Lisaks on omanikul õigus nõuda kulude hüvitamist, mida ta peab kaitsevööndis kandma (näiteks asulates heakorrakulud). Kui tehnovõrgu rajatis (nt alajaam, sidepaigaldis) paikneb hoones, siis uudsena peab siin omanikule maksma vastava hooneosa kasutamise harilikku tasu (turuhinda).

Talumistasu saamiseks peab esitama avalduse võrguettevõtjale, kes on kohustatud vastava vormi avalikustama kodulehel. Talumistasu makstakse omanikule, kes on kinnistusraamatusse kantud 1. jaanuari seisuga ja kes esitas taotluse hiljemalt 1. mail.

Tasu makstakse välja 30. septembriks. Kortermajade puhul võib avalduse esitada ka korteriühistu.

Kui avaldus on esitatud enne uue seaduse jõustumist, ei pea taotlust uuesti esitama. See võib olla siiski hädavajalik, sest avalduses tuleb ära näidata, kas tehnorajatis võimaldab kaitsevööndis maa sihtotstarbelist kasutamist või on see piiratud. Esimesel juhul väheneb talumistasu poole võrra. Varasemate avalduste puhul kehtib vaikimisi eeldus, et maad saab sihtotstarbeliselt kasutada.

Millal talumistasu ei maksta

Talumistasu ei maksta, kui selle suurus kinnistu kohta jääb alla ühe euro.

Talumistasu ei maksta tehnovõrgu selle osa eest, mis on vajalik ainult samal kinnisasjal teenuse tarbimiseks. Talumistasu makstakse üldjuhul metsa- ja põllumaa sihtotstarbega (maatulundusmaa) kinnistute puhul, muu sihtotstarbega kinnistute puhul makstakse seda vaid juhul, kui maal asub elektri või gaasi põhivõrk.

Talumistasust vaid 1/3 on tulumaksuvaba

Talumistasu kohaldub nii enne maa kinnistusraamatusse kandmist kinnisasjadele rajatud tehnovõrkudele kui ka nendele, mis on ehitatud notariaalse servituudilepingu alusel ja kus pole muud tasu kokku lepitud. Ka tulevikus võib servituudi seadmisel leppida kokku teistsuguses tasus. Tuleb meeles pidada, et talumistasust vaid 1/3 on tulumaksuvaba.

Uusi talumistasusid ei maksta tagasiulatuvalt, kuigi selle nõude võimalust omanike esindusühendused hetkel analüüsivad.

Maa-ameti geoportaalis on valminud talumistasude kalkulaator. Kui omanik sisestab oma katastriüksuse nime, kuvatakse automaatselt kinnistul oleva tehnorajatise omanik, kaitsevööndi ulatus ja eeldusliku talumistasu suurus. Selle teabe alusel saab maaomanik otsustada, kas tasub taotlust võrguomanikule esitada.

Artikkel ilmus 18. aprilli Maalehes

Autor: Priidu Pärna

 TALUMISTASU

Allikas: Elering AS
Kuidas taotlust esitada?

Taotluse saab esitada kinnisasja omanik või kinnisasja omaniku volitatud isik. Taotlusi saab esitada elektroonselt ning paberkandjal.
Kui kinnisasi on koormatud hoonestusõigusega või kasutusvaldusega või muu piiratud asjaõigusega, on tasu taotlejaks kinnisasja omanik. Kui talumistasu taotleb hoonestusõiguse või kasutusvalduse omanik, tuleb taotlusele lisada vastav dokument talumistasu taotlemise õiguse üleandmise kohta.n
Kaasomandis oleva kinnisasja puhul võivad taotluse esitada kaasomanikud ühiselt või üks kaasomanikest esindajana volituse alusel. Kui kaasomanikud ei esita taotlust ühiselt, esitab iga kaasomanik taotluse eraldi vastavalt talle kuuluvale mõttelise osa suurusele.
Korteriomanditeks jagatud kinnisasja puhul võib esitada taotluse korteriühistu.n
Ühisvara puhul esitab taotluse kinnistusraamatusse kantud isik. Ühisomandi puhul makstakse taotluse esitanud isikule talumistasu välja kogu kinnistu eest seaduses sätestatud ulatuses, tasu jagamine toimub ühisomanike vahel nende enda äranägemisel.
Artikli autor / allikas

0Kommentaari
Sisesta kommentaar

Veel artikleidVaata kõiki
Toetame Ukrainat!
28.veebruar 2022