SEPTEMBER

Kes vastutab puude eest?

Meie nelja korteriga maja tänavapoolse krundi ääres kasvavad männid, neist ühe alumine, ligi viiemeetrine oks ulatub risti ka sõiduteeni. Ajame sellelt talviti lund maha, et möödakäijad läbi käima ja autod selle alla parkima mahuks. Nüüd lugesin kuskilt, et kui oks murdub ja kahjustab autot, siis kindlustus nõuab kahju sisse sellelt, kelle maal puu kasvas. Otsustasime selle tülika oksa, läbimõõduga u 7–8 cm, maha saagida – aga kas selleks on vaja kuskilt ka luba taotleda?


Vastab: Priidu Pärna
notar, Eesti Omanike Keskliit esimees

Taimestik ja puud on seaduse mõttes maatüki olulised osad. Maaomanik vastutab oma kinnisomandil toimuva ja sellest tulenevate mõjutuste eest. Naabrite vahel on sageli probleemiks kinnistu piiril asuvate puude okste ja juurte tungimine naaberkinnistule. Asjaõigusseaduse §149 kohaselt on kinnisasja omanikul õigus ise ära lõigata ja endale võtta naaberkinnisasjalt tema kinnisasjale ulatuvad puude ja põõsaste juured, oksad ja viljad, kui need kahjustavad kinnisasja kasutamist ja naaber ei ole neid hoiatusest hoolimata selleks vajaliku aja jooksul kõrvaldanud.

Ka avalik võim võib omanikule panna kohustusi vara korrashoidmisel, et see ei põhjustaks kahju teistele. Selliseid ülesandeid sätestab tavaliselt kohaliku omavalitsuse kehtestatud heakorraeeskiri. Näiteks Tallinna vastava eeskirja järgi peab omanik kärpima üle kinnistu piiri ulatuvaid puude ja põõsaste oksi, mis varjavad liikluskorraldusvahendit või takistavad jalakäijate/sõidukite liiklust, eemaldama puudelt murdumisohtlikud ja kuivanud oksad, koristama tuulemurru ning likvideerima ohtlikult kuivanud puud. Kohalik omavalitsus peab tagama nende kohustuste täitmise ning saab teha omanikele ka vastavaid ettekirjutusi ja määrata sunniraha.

Puude ja okste langemine autodele tormi ajal on sage. Tormi põhjustatu võib liigituda vääramatu jõu tekitatud kahju alla, mille eest inimene ei pruugi vastutada. Kohustuse rikkumine on vabandatav, kui võlgnik rikkus kohustust vääramatu jõu tõttu. Vääramatu jõud on asjaolu, mida võlgnik ei saanud mõjutada, ja mõistlikkuse põhimõttest lähtudes ei saa temalt oodata, et ta selle asjaoluga oleks arvestanud või seda vältinud või takistava asjaolu / selle tagajärje ületanud. Seega oleneb omaniku vastutus autole langenud puuoksa eest sellest, kas omanikul oli kohustus see ilmselgelt kuivanud või murdumisohtlik oks õigel ajal kõrvaldada.

Puude raiumist tiheasustuses reguleerib kohalik omavalitsus. Näiteks Tallinnas kehtib raie- ja hoolduslõikusloa andmise kord. Selle järgi ei ole omavalitsuse raieluba vaja alla 8 cm rinnaläbimõõduga puu või  ohtliku puu raieks. Ohtliku puu raiumisest või ka oksa lõikamisest tuleb omavalitsust teavitada ja lisada fotod, mis tõendavad ohtlikkust. Alates teate saamisest ühe tööpäeva jooksul annab linnavalitsus kirjaliku nõusoleku ohtlik puu või oks lõigata ning vastav töö tuleb ära teha kümne päeva jooksul. Selline kord võib omavalitsuseti erineda ja seega tuleb asja uurida vallamajast või linnavalitsusest.