Liikmeküsitlusest

2021. aasta augustist septembrini viisime liikmete hulgas läbi küsitluse, kus palusime tagasisidet liikmeteenuste ja infoliikuvuse kohta. Palusime välja tuua koduomanike põletavad teemad tänases Eestis. Küsitlus toimus veebikeskkonnas ning vastustena laekus 825 elektroonilist ankeeti. Küsimustele vastamine oli vabatahtlik, ankeedis oli kohustuslik märkida nimi ja maakond, kus elatakse. 

Elukoha tüübi järgi elab kõige enam vastanuid eramus - 50,55%. 79 vastanut märkisid elukohaks talu. Positiivse tagasiside info piisavale liikuvusele andis 74,9% vastanutest ning kõige enam leidis mainimist liidu koduleht, kust omanikud infot leiavad. Teemadena, mis osas soovitakse rohkem infot ja nõuandeid, mainiti enim elamute ja kortermajade ehitamise, renoveerimise nõuded jms (513 mainingut), millele järgnes juriidiline nõustamine (üürisuhted, naabrusõigus, juurdepääsuküsimused, esindamine vaidlustes jne) (407 mainingut). 

Vastanud on teadlikud valitsuse planeeritavatest seadusemuudatustest, aga samuti toodi välja, et soovitakse lisainfot. Jäätmete sorteerimise nõuetest ja jäätmekastide märgistamisel 44,37% vastanutest vastas, „jah olen teadlik, aga soovin rohkem infot“. Maade korralisest hindamisest 2022. aastal vastas 37,34% „jah oled teadlik, aga vajan rohkem infot“ ning 43,76% „ei, ei ole teadlik“. Kohustuslikust vingugaasiandurist tahkeküttega ruumis oli teadlikkus kõige suurm 64,85%, samas 24,25% vastas, et vajab rohem infot.

Uurisime ka, missuguseid tasulisi teenuseid ollakse valmis tellima liidult. Enim mainiti juriidiline nõustamine ja esindamine (340 mainingut) ja soovitusi vajaliku eksperdi (elektrik, arhitekt, ehitusmees jne) leidmiseks (332 mainingut).

Liidu liikmekaarti „Kodukaart“ on olemas 493 vastanul, kaardi kasutamist kord aastas mainis 84 vastanut, paar korda aastas 169 vastanut ning vähemalt 1 kord kuus 38 vastanut.

Küsimusele, mis on koduomaniku põletavad teemad tänases Eestis, vastas vabatekstina 499 ankeeditäitjat. Vabatekstiliste vastuste süstematiseerimisel saadi 893 maningut, mis siis omakorda koondati alamkategooriatesse ja kategooriatesse. Kõige enam maininguid rühmitati kategooriasse renoveerimine, energiatõhusus, remont, toetused jne, 186 mainingut kokku. Järgnes kategooria riik ja KOV, kuhu alla koondati mainingud nagu ehitus- ja kasutusluba, keskkond, seadusandlus riigi ja KOViga, teedevõrgustik jne. ning järgnes energia, kuhu alla koondati mainingud, mis seotud elektri kättesaadavuse ja hinnaga.

Küsitluse kokkuvõtte täistekst asub siin: Liikmeküsitluse kokkuvõte 2021