Muinsuskaitse ja looduse kaitseala regulatsioonide võrdlus

MUINSUSKAITSEALA JA LOODUSE KAITSEALA REGULATSIOONIDE VÕRDLUS

 

Muinsuskaitsealad

Looduse kaitsealad

KAITSEALA LOOMISE ÕIGUSLIK ALUS

Muinsuskaitseseadus, ehitusseadustik, muinsuskaitseala kaitsekord (kuni 01.05.2023 muinsuskaitseala põhimäärus).

Looduskaitseseadus, looduse kaitseala kaitse-eeskiri.

MAA-ALA KAITSE ALLA VÕTMISE ETTEPANEKU ESITAJA KOHUSTUS

 Maa-ala riikliku kaitse alla võtmise ettepanekut tuleb põhjendada.

   Kaitse alla võtmise algataja korraldab kaitse alla võtmise põhjendatuse ja otstarbekuse ning kavandatavate piirangute otstarbekuse ekspertiisi.  

MAA-ALA KAITSE ALLA VÕTMISE MENETLUSE ALGATAJA

Muinsuskaitseamet või kohalik omavalitsus [1]

Keskkonnaministeerium või kohalik omavalitsus

MAA-ALA KAITSE ALLA VÕTMISE MENETLUSE LÄBIVIIJA

Muinsuskaitseamet

Keskkonnaamet

OMANIKU TEAVITAMINE MAA-ALA KAITSE ALLA VÕTMISE MENETLUSEST

Muinsuskaitsealaks tunnistamise menetluse algatamist küsib amet sellekohast arvamust asja või maa-ala piiresse jääva kinnisasja omanikult. Kui arvamuse küsimisega kaasneks ülemäärane halduskoormus, võib asja või maa-ala piiresse jääva kinnisasja omaniku arvamuse jätta küsimata, kui omanike arv on suurem kui 100.

Kaitse alla võtmise menetluse läbiviija saadab kinnisasja omanikule teate tähtkirjaga või elektrooniliselt.

KAITSEALA KEHTESTAJA

Vabariigi Valitsus

Vabariigi valitsus

KAITSEALA VALITSEJA

Puudub

Keskkonnaamet [2]

KAITSEALAL EHITAMINE JA JÄRELEVALVE

Muinsuskaitseameti loata ei tohi ehitist ehitada, konserveerida, restaureerida. Omanik kannab muinsuskaitselise järelevalve kulud.

Kaitsealal ei tohi ilma valitseja nõusolekuta ehitada. Järelevalvekulud kannab riik Keskkonnainspektsiooni kaudu.

EHITAMISEGA SEOTUD LOAMENETLUS

Muinsuskaitseamet annab tööde teostamiseks oma loa ja kohalik omavalitsus oma loa.

Kaitseala valitseja annab oma seisukoha kohaliku omavalitsuse kaudu.

KAITSEALA EESMÄRGIGA SEOTUD KULUDE KANDMINE

Kõik kaitseala eesmärgiga seotud kulud kannavad kaitsealal asuvate kinnistute omanikud.

Kaitsekorrast või kaitsekorralduskavast tuleneva vajaliku tegevusega (va kohalikul tasandil kaitstavad loodusobjektid) seotud kulud kannab riik.

 [1] Planeerimisseaduse alusel.

[2] Määratakse Vabariigi Valitsuse otsusega igale kaitsealale eraldi.