Omanike Keskliidu küsimused Paide Muinsuskaitseametile
Märtsis saatsime Paide Muinsuskaitseametile kirja küsimustega.


1. Kui mitu ehitismälestist Paide muinsuskaitsealal on heas, rahuldavas, halvas, avariilises või hävinud seisundis?

2. Mis väärtusklassidesse ehitismälestised kuuluvad?

3. Kui suur osa mälestistest on ehitatud pärast II maailmasõda?

4. Kellele ehitismälestised kuuluvad? Kui palju on omanike hulgas eraisikuid, juriidilisi isikuid, riigiettevõtteid ja avalik-õiguslikke organisatsioone? Mitme mälestise puhul on omaniku isik teadmata?

5. Millise kvalitatiivse muutuse tagab uus kaitsekord heas, rahuldavas, halvas või avariilises seisundis ehitismälestistele?

6. Kui suur on keskmine kvalitatiivse muutuse hind igale ehitismälestiste seisundigrupile eraldi? Kui suur oleks kinnistu, millel ehitusmälestis asub, hind ilma piirangu(te)ta?

7. Milline muutus on hoonete seisundis toimunud alates eelmise kaitsekorra kehtestamisest 14.07.2005?

8. Mis tüüpi on kinnistud, millel ehitismälestised asuvad (kinnisasi, kaasomandis olev kinnisasi, korteriomand, hoonestusõigus, korterihoonestusõigus)? Mitu muinsuskaitsealal asuvat maatükki on kinnistatama?

9. Mis on mälestiste sihtotstarbed ehitusregistri ja maakasutuse põhjal? Kas sihtotstarve võimaldab mälestisel end ise ära majandada?

10. Kuidas jagunevad kohustused ehitismälestise seisundi kvalitatiivsel tõstmisel (nt. halvast heasse või avariilisest rahuldavasse seisundisse) riigi, KOVi ja omanike vahel?

11. Milline EMP/Norra toetusmeetme[1] mõju (otsene või kaudne) ja kui suure summaga saab Paide muinsuskaitseala arvestada?

12. Kui mitmel ehitismälestisel on vajadus ühe või mitme loetletud tegevuse järele?

●        sokli/vundamendi remont

●        põrandate remont

●        ümbruse planeerimine hoone välisperimeetris

●        seinte, laetalade ja katusetarindi remont

●        uue katusekatte paigaldamine

●        ahjud, korstnad, korstnapitsid, soojamüürid

●        avatäidete remont (aknad, uksed, väravad)

●        fassaaditööd

●       seenkahjustuste likvideerimine

●        muu

 

13. Kui mitmele ehitisele on koostatud eritingimused? Mis ehitistele? Millal?

14. Milline on Muinsuskaitseameti haldusvõimekus kaitsekorra rakendamisel/mälestiste omanike teenindamisel?

 [1] https://www.rtk.ee/sites/default/files/Toetused/EMP-ja-Norra/programmi_eelarvejaotus_est.pdf