Riiklik järelevalve muinsuskaitsealal

Riiklik järelevalve muinsuskaitsealal

 

Muinsuskaitseamet (MKA)

Päästeamet (PA)

Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet (TTJA)

Õiguslik alus

Haldusmenetluse seadustik, ehitusseadustik, muinsuskaitseseadus

Haldusmenetluse seadustik, tuleohutuse seadus

Haldusmenetluse seadustik, ehitusseadustik, seadme ohutuse seadus

Pädevuse ulatus

Kõik ehitised

Kõik ehitised

Üle 20m² ehitusaluse pinnaga või üle 5m kõrged ehitised

Ehitamise [1] õiguslik alus

Ehitusteatis või ehitusluba ja MKA tööde tegemise luba [2]

Ehitusteatis või ehitusluba

Ehitusteatis või ehitusluba

Loamenetluse korraldus

Kui ehitamine nõuab KOV-ile ehitusteatise esitamist või ehitusluba ning lisaks MKA tööde tegemise luba, siis suhtleb omanik KOV-i ja MKA-ga eraldi.

Ehitise omanik suhtleb PA-ga KOV-i kaudu.

Omanik suhtleb TTJA-ga KOV-i kaudu

Riiklikud registrid

Ehitisregister, Majandustegevuse register, Kultuurimälestiste riiklik register

Ehitisregister, Majandustegevuse register

Ehitisregister, Majandustegevuse register

 [1] Ehitamine on ehitise püstitamine, rajamine, paigaldamine, lammutamine ja muu ehitisega seonduv tegevus, mille tulemusel ehitis tekib või muutuvad selle füüsikalised omadused. Ehitamine on ka pinnase või katendi ümberpaigutamine sellises ulatuses, millel on oluline püsiv mõju ümbritsevale keskkonnale ja funktsionaalne seos ehitisega.

[2] Muinsuskaitseseaduse § 52 lg 1.