Sillamäe muinsuskaitseala

2019. aasta sügisel algatas Muinsuskaitseamet Sillemäe kaitsekorra koostamise. Omanike Keskliit räägib aktiivselt kaasa Sillemäe plaanitava muinsuskaitseala loomise protsessis, sest  muinsuskaitselised piirangud mõjutavad olulisel määral ehitiste omanike põhiõigusi. Samuti on küsitav vajadus ja soov väärtustada riiklikul tasandil stalinistliku ajastu arhitektuuri. Ootame, et ka Sillamäe linnavõim kujundab muinsuskaitseala suhtes kohalike elanike huve enim arvestava positsiooni.

25.11.2020 saatsime Sillamäe linnapeale ja volikogu esimehele kirja Sillamäele planeeritava muinsuskaitseala kohta - tutvu kirja tekstiga .

Tutvu Sillamäe kaitsekorra eelnõuga - dokument asub siin.

Saatsime Muinsuskaitseametile 30.05.2022 teabepäringu, sest leidsime, et antud hetkel on küsitav riigi vajadus ja soov väärtustada stalinistliku ajastu arhitektuuri - vaata kirja nr. KL-1/13 . 


Tutvu ka Muinsuskaitseameti vastuskirjaga 29.06.2022 nr 1.1-7/1030 . 

Omanike Keskliitu teeb murelikuks, et Muinsuskaitseameti poolt avalikuks tutvumiseks välja pandud dokumentides on loobutud nimetamast stalinismi. See on kirjas küll Lilian Hansari eksperthinnangus, kuid on hiljem asendatud eufemismiga – neoklassitsism.

Seoses muinsuskaitseameti kavatsusega moodustada Sillamäe stalinistlikust linnasüdamest muinsuskaitseala, esitame 18.07.2022 oma seisukohad, millele ootame ameti motiveeritud vastust - tutvu kirja täistekstiga.


Ka õiguskantsler Ülle Madise on pidanud vajalikuks juhtida ameti tähelepanu muinsuskaitsealade kaitsekordade koostamise uuele korrale ja haldusmenetluse põhimõtete järgimise vajadusele (26.05.2020 nr 16-4/200900/2003056).