Ruumiline planeerimine

Ruumilise planeerimise põhiülesanne on maa-ala arengu põhimõtetes ja tingimustes kokkuleppimine. Eesti planeerimissüsteem koosneb nelja liiki planeeringutest ning lähtub põhimõttest, et üldisema tasandi planeering annab sisendi detailsema tasandi planeeringule. Planeeringud jagunevad üleriigilisteks, maakondlikeks, üld- ja detailplaneeringuteks

Üleriigilised ja maakonnaplaneeringud on riigi tasandil koostatavad planeeringud, mille peamine eesmärk on väljendada riigi ruumilise arengu vajadusi.

Kohalikul omavalitsusel on seadusest tulenev ulatuslik planeerimisautonoomia koostada oma territooriumi või selle osa kohta üld- ja detailplaneeringuid.  

Üleriigilist planeeringut saate lugeda siit.

Loe lisaks Rahandusministeeriumi kodulehelt

1. juulil 2015 jõustus uus planeerimisseadus.

Uue seaduse koostamise eesmärgiks oli planeerimisõiguse põhimõtete ja menetluse senisest selgem reguleerimine ning ühildamine muude planeerimisega seonduvate valdkondadega, sealhulgas keskkonnamõju strateegilise hindamise ja ehitusõigusega. Eelnõu välja töötajaks oli Justiitsministeerium.

1. juulil jõustus ka uus ehitusseadustik.


Alates 2015. aasta septembrikuust on kõigil huviliste võimalus kasutada uut teenust - 


Loe ruumilise planeerimise kohta veel.