Uudised

Liidu seisukoht Astangu-Mäeküla looduskoosluste kohaliku kaitse alla võtmise ning Kakumäe metsa kaitse alla võtmise menetlusele

facebook
28.juuni 2022
Saatsime oma seisukoha Tallinna Linnavalitsusele Astangu-Mäeküla looduskoosluste kohaliku kaitse alla võtmise ning Kakumäe metsa kaitse alla võtmise menetlusele. Tegu on piirkonnaga, mille üldplaneeringu kohaselt on maakasutuse sihtotstarbeks määratud elamumaa ning linn ise on välja andnud kooskõlastusi projekteerimistingimustele ning ehituslubasid.

Omanike Keskliit on seisukohal, et väärtuslikke looduskooslusi ja liigirikkust tuleb kaitsta, kuid see peab olema kooskõlas eraomandi kui põhiõiguse olemuse ja kaitsega. Looduskaitselised piirangud peavad arvestama omaniku õigusega oma omandit kasutada ja omanikul on ka õigustatud ootus oma omandit kasutada vastavalt selle sihtotstarbele. Kui omavalitsus leiab, et ülekaalukatest avalikest huvidest tulenevad looduskaitselised piirangud kaaluvad üle omandiõiguse vaba teostamise, siis tuleb omanikele tekitatud kahju kompenseerida.

2010. aastal algatas Keskkonnaamet piirkonnas loodukaitseala rajamise, telliti ekspertiishinnanguid ja uuringuid. Kaheksa aastat hiljem otsustati moodustada väiksele alale püsielupaik I ja II kaitsekategooria liikide kaitseks, kuna leiti et looduskaitseala rajamine ei ole põhjendatud. 2021 aastal võeti piirkonnas kaitse alla vaid II kategooria nahkhiirte talvituskohad ning kolm I ja II kategooria taimeliiki. Analüüside ja uuringute alusel leiti, et kehtestatud kaitsekorrad on antud piirkonnale piisavad.

Omanikud on juhindunud oma omandi kasutamisel seaduses sätestatust ning heas usus planeerinud omandi kasutuse vastavalt seadusest tulenevatele võimalustele. Kui omavalitsus on otsustanud üldplaneeringut muutes piirkonna maakasutuse sihtotstarvet muuta, tekib linnal kohustus kompenseerida tekitatud kahju omanikule või omandada antud kinnistud vastavalt turuväärtusele. Nimelt Kinnisasja avalikes huvides omandamise seaduse §4 lg 3 kohaselt kinnisasja omanik võib taotleda talle kuuluva kinnisasja omandamist riigi või kohaliku omavalitsuse üksuse poolt õiglase ja kohese tasu eest, kui kehtestatud avalik-õiguslikud kitsendused ei võimalda kinnisasja kasutada vastavalt senisele sihtotstarbele. Selline ehitusõiguse muudatus võib kaasa tuua olulise finantskoormise tekkimise linna maksumaksjatele. Riigikohus on leidnud korduvalt, et (uute) oluliselt omandiõiguse teostamist mõjutavate kitsenduste kehtestamine tuleb õiglases ulatuses hüvitada. Selliselt kompenseeritakse omanikele riigi poolt kehtestatud looduskaitselisi piiranguid, samuti makstakse tehnorajatiste talumistasu. Analoogiliselt peab kohalik omavalitsus omandit piirates kehtestama hüvitusmehhanismi või kitsendustest loobuma, kui ta piiranguid ei soovi kompenseerida. Looduskaitseliste kohalike piirangute kehtestamine hüvituseta oleks põhiseadusvastane.


Lugupidamisega

Priidu Pärna
Eesti Omanike Keskliidu esimees.

Artikli autor / allikas

0Kommentaari
Sisesta kommentaar

Veel uudiseidVaata kõiki