Uudised

Erialaliitude pöördumine Juhan Partsi poole

facebook
06.märts 2014
Omanike Keskliit, Korterühistute Liit, Tartu Regiooni Energiaagentuur ja Tallinna Energiaagentuur pöördusid Juhan Partsi poole palvega toetada projekti  „Elamutes soojuse säästumeetmete rakendamise õppematerjal vähendamaks CO2 emissiooni atmosfääri"  esimese ja teise osa finantseerimist  SA KredExile eraldatud vahenditest.
Lp minister Juhan Parts
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium
Harju 11
Tallinn

Eesti  elamute soojuse tarbimine ületab Põhjamaade elamute soojuse tarbimist kaks ja enam korda ühe ruutmeetri kohta. Selle ja üha kasvavate energiakandjate hindade tagajärjel on kulutused eluasemele liiga kõrged. Elamufondi tervikliku rekonstrueerimisega on võimalik vähendada hoonete soojuse vajadust kütmiseks ja ventilatsiooniks kuni 50% ja vahel isegi rohkem võrra. Tulemusena saavutame  imporditavate fossiilkütuste või taastuvate kütuste tarbimise olulise vähenemise, mille tulemusena väheneb CO2 ja teiste kasvuhoonegaaside emissioon, paraneb meid ümbritseva elukeskkonna kvaliteet  ning vähenevad eluasemefondi ülalpidamiskulud, sh elamute kütmisele.
 
Energiaressursside säästlikumal kasutamisel peame riiklikuks eesmärgiks seadma elamute terviklikku rekonstrueerimise, mis sisaldab endas hoone välispiirete lisasoojustamist ning kütte- ja ventilatsioonisüsteemi renoveerimist. Mõlema töö teostamine nõuab erialaseid teadmisi ja oskusi,  tehniliselt nõutaval tasemel projekti olemasolu ning järelevalvet. Välispiirete lisasoojustamisel tehtud vigadega jääb saavutamata energiasäästu potentsiaal, mis oleks võimalik õigete lahenduste korral saavutada. Kütte- ja ventilatsioonisüsteemide juures esinevate puuduste tõttu ei kindlustata korterites sisekliima standardite kohast taset: halveneb inimeste tervis, õpi- ja töövõime alaneb (ligi 80% oma ajast veedame me ruumides) ning tagajärjena väheneb tervena elatud aastate osakaal.
 
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi eestvedamisel on Eestis aastaid tähelepanu pööratud meie olemasoleva elamufondi suurele energiakulukusele ning välja töötatud riiklikud toetusmeetmed elamute energiatõhususe tõstmise propageerimiseks, uuringute läbiviimiseks ja energiasäästutööde toetamiseks.
 
Korterelamute rekonstrueerimist on toetatud alates 2003. aastast. Viimastel aastatel, tänu riigipoolsele märkimisväärsele toetusele läbi SA Kredexi, on kasvanud elamute rekonstrueerimisel terviklahenduste rakendamine. Terviklahenduste edukas elluviimine sõltub lisaks korteriomanike positiivsele meelestatusele veel kvaliteetsete projekteerimislahenduste kättesaadavusest ja rekonstrueerimisprotsessis osalevate poolte teadlikkusest õigete tehniliste lahenduste kasutamisel. Tänaste toetusskeemide õppetunniks on olnud, et praktikas ei ole saavutatud meetme eesmärgiks seatud energiasäästu ja sisekliima tagamist õigete tehniliste lahenduste ja teadmiste puudumisel projektides nii välispiirete lisasoojustamisel ja ventilatsiooniküsimuste lahendamisel.
 
Tallinna Energiaagentuur (TEA) soovis 2013.a. koostada koos TTÜ teadlastega põhiliselt SA KredExi poolt finantseeritud uuringute alusel  õppe(juhend)materjalid ülaltoodud kitsaskohtade lahendamiseks. Õppematerjali esimene osa oleks sisaldanud välispiirete lisasoojustamise tüüpsõlmede lahendusi tööjooniste tasemel ning teine osa esitaks  kütte- ja ventilatsioonisüsteemide lahendused tervisliku ja nõuetele vastava mikrokliima tagamiseks. Parima lõpptulemuse saavutamiseks oli kavatsetud moodustada vabatahtlikkuse alusel töötav nõuandev töögrupp, kes abistaks TTÜ teadlasi teoreetiliste teadmiste praktikasse rakendamisel. Selleks esitas TEA SA Keskkonnainvesteeringute Keskusele (KIK) kaks korda taotluse projekti „Elamutes soojuse säästumeetmete rakendamise õppematerjal vähendamaks CO2 emissiooni atmosfääri" esimese osa rahastamiseks. Teise osa taotlus oleks KIK-le esitatud peale esimese osa taotluse rahuldamist. Keskkonnateadlikkuse meetme taotlusvoorus lükati taotlus mõlemal korral tagasi, viidates, et uuringutega  tegeleb SA KredEx, ning selle  kodulehel on võimalik tutvuda erinevate elamufondi energiakasutust puudutavate uuringutega. Kordame, TEA ja TTÜ eesmärgiks ei olnud läbi viia uuring, vaid juba teostatud uuringute alusel koostada üksikasjalikud lahendused ja tööjoonised tervikliku rekonstrueerimise läbiviimiseks.
 
KIK-ile esitatud  ja kahetsusväärselt tagasilükatud taotlus oleks õppe(juhend)materjalina suurendanud  elanikkonna, eriti korteriühistute liikmete (sh juhatuse kui otsustajate) teadlikkust, asjatundlikkust elamu renoveerimisprojekti lähteülesande koostamisel ning võimekust hinnata esitatud projekti ja ehitustööde kvaliteeti. Ehitusloa aluseks olev ehitusprojekt ei anna täna sageli vastuseid konkreetselt säästumeetmete ehituslikule ja tehnilisele lahendusele.
 
Euroopa Liidu struktuurifondide rahastamisprogrammide avanemisel peaksime me kindlustama tööde teostamise vajaliku kvaliteedi, et vältida maksumaksja ja elanike raha ebaefektiivset kasutamist. Vastavate juhendmaterjalide olemasolu kindlustaks meile kvaliteetsema renoveerimise, millega suurendame oluliselt hoonete energiatõhusust ning vähendame CO2 emissiooni, aidates kaasa EL poolt püstitatud ülesannete täitmisele tõsta energiatõhusust ja alandada CO2 emissiooni 20% võrra aastaks 2020. Perioodi 2014-2020 struktuuritoetuse raames finantseeritava korterelamute rekonstrueerimise riikliku toetamise meetme jätkumisel (senisest suuremas mahus) on korterelamute rekonstrueerimisel kvaliteetselt teostatavate lahenduste puhul esmatähtis vastavate juhendmaterjalide väljatöötamine ja nende kättesaadavus kogu Eestis, et tagada reaalne energiasääst ja vältida väärate tehniliste lahenduste elluviimist.
 
Ülalnimetatud õppe(juhend)materjalid oleks väga oluline panus kasutamiseks samuti koolitusmaterjalina projekteerijate, ehitajate, järelevalve jt väljaõppeks. Vastav koolitusmaterjal täna eelpoolmainitud isikutele puudub.
 
Käesolevaga esitame ühispöördumise Teile, kelle haldusala sihtasutusena SA KredEx toimib, palve toetada „Elamutes soojuse säästumeetmete rakendamise õppematerjal vähendamaks CO2 emissiooni atmosfääri"  projekti esimese ja teise osa finantseerimist  SA KredExile eraldatud vahenditest. 
 
 
Tallinna Energiaagentuur
 
Villu Pella
Juhataja
 
 
Tartu Regiooni Energiaagentuur
 
Martin Kikas
Direktor
 
 
Eesti Korteriühistute Liit
  
Urmas Mardi
Juhatuse liige
 
 
Eesti Omanike Keskliit
 
Anto Raukas
Volikogu esimees

Artikli autor / allikas

0Kommentaari
Sisesta kommentaar

Veel uudiseidVaata kõiki
Jaanitervitus!
22.juuni 2020