Uudised

Tallinna Kalasadama ümbruse detailplaneeringu teisel avalikul väljapanekul arvestamata jäetud vastuväidete kirjalik ärakuulamine

facebook
03.juuni 2014
Tallinna Linnavalitsus esitas 12.12.2013 kirjaga nr LV-1/3235 Harju maavanemale järelevalve teostamiseks Tallinna Kalasadama ümbruse detailplaneeringu (edaspidi Detailplaneering). Kõnealune Detailplaneering võeti vastu Tallinna Linnavalitsuse 30.06.2008 korraldusega nr 1279-k ning selle teistkordne (II) avalik väljapanek toimus ajavahemikus 13.07.2012 kuni 10.08.2012. Avaliku väljapaneku ajal andis Teele Pehk (allkirjade kogumise juht) MTÜ Telliskivi Selts nimel 10.08.2012 Tallinna Linnaplaneerimise Ametile (edaspidi TLPA) üle ühispöördumise "Kalaranna, Kalasadama ja Kultuurikilomeetri väärtuste kaitseks" (edaspidi Ühispöördumine), millele oli antud ligikaudu 2052 allkirja, neist 1106 veebikeskkonnas http://petitsioon.ee/kalaranna-ja-kultuurikilomeetri-kaitseks

Ühispöördumise allkirjastanud isikud leidsid, et:

1. Kalaranna liivarand ja sealsed ujumisvõimalused ning Kalasadama praegune rannajoon peavad säilima – maa ja mere sujuva ülemineku jaoks on vaja 50 m laiust avalikku ja autovaba rannapromenaadi;

2. Kalasadama ja ümbruse hoonestamiseks tuleb arhitektuurivõistlused korraldada enne planeeringu avalikustamist ja kehtestamist;

3. Kultuurikilomeeter kui ülelinnaliselt soositud mereäärne promenaad-kergliiklustee peab ka tulevikus säilima.


Ühispöördumises ühineti ka MTÜ Telliskivi Seltsi poolt 10.08.2012 Detailplaneeringu kohta esitatud vastuväidetega, mis on kättesaadavad seltsi veebilehelt http://telliskiviselts.info/linnaruum/kuum-linnaruum/kalasadama-detailplaneering/kalasadama-%C3%BCmbruse-dp-menetlus-2012.
Vastuväite kirjas märgiti, et Detailplaneering on vastuolus planeerimisseaduse (edaspidi PlanS) ja haldusmenetluse põhimõtetega ja seega õigusvastane. Planeeringumenetluse käigus esitatud kaalutlused ehituskeeluvööndi vähendamise kohta ei ole kooskõlas looduskaitseseadusega ning planeeringu joonisele märgitud kallasrada ei ole kooskõlas veeseadusega. Kohalik omavalitsus ei ole Detailplaneeringu menetlemisel lähtunud kohaliku omavalitsuse korralduse seaduses sätestatud põhimõttest, mille kohaselt juhitakse omavalitust lähtudes linnaelanike õigustatud vajadustest ja huvidest.

TLPA selgitas vastusena Ühispöördumisele oma 05.09.2012 kirjas nr 3-2/1567-206, et Kalaranna supelranna kavandamine ei ole võimalik keskkonnaalaste piirangute ning mittevastavuse tõttu Vabariigi Valitsuse 03.04.2008 määrusele nr 74 „Nõuded suplusveele ja supelrannale“. Sadama kavandamine ning rannajoone muutmine on kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 09.12.2004 määrusega nr 54 kehtestatud "Paljassaare ja Russalka vahelise rannaala üldplaneeringuga". Detailplaneeringus määratakse alustingimused avaliku arhitektuurikonkursi korraldamiseks, mida tulenevalt esitatud ettepanekutest täiendatakse. Detailplaneeringus antud lahendus on illustratiivne ning kujutab üht võimalikku lahendust. Kalamaja möödasõidutee (Kalaranna tänav) ja Kultuurikilomeetriga analoogne kergliiklustee on kavas lahendada eraldi teeprojektiga.

Harju maavanem vastas Tallinna Linnavalitsuse pöördumisele 20.01.2014 kirjaga nr 6-7/2014/482 ning teatas, et Harju Maavalitsusel on kavas korraldada TLPA esindajatega nõupidamine Detailplaneeringu materjalide ja menetlusdokumentide ülevaatamiseks. Seejärel kuulatakse ära detailplaneeringu avalikul väljapanekul vastuväiteid esitanud isikud, kelle vastuväiteid ei arvestatud ning kohaliku omavalitsuse esindajad. Nõupidamine korraldati 04.02.2014. Vastuse nõupidamisel esitatud maavanema märkustele esitas TLPA 28.03.2014 kirjaga nr 3-2/13/1567-47.

Haldusmenetluse seaduse (edaspidi HMS) § 13 lõike 1 kohaselt on menetlusosalisel õigus kasutada haldusmenetluses esindajat, kes võib esindada menetlusosalist kõigis menetlustoimingutes, mida seadusest tulenevalt ei pea menetlusosaline tegema isiklikult. HMS § 13 lõike 2 kohaselt antakse esindusõigus kirjaliku volitusega. Ühispöördumise allkirjastanud isikud ei ole volitanud Teele Pehki ennast esindama ning enamus neist on lisanud pöördumisele oma posti- või e-posti aadressi. Seda asjaolu saab käsitleda Ühispöördumisele allkirja andnud isikute tahteavaldusena osaleda isiklikult planeerimismenetluses ning saada oma vastuväidete osas tagasisidet.

PlanS § 23 lõike 3 punkti 5 kohaselt on järelevalvet teostava maavanema pädevuses avalikul väljapanekul kirjalikke vastuväiteid esitanud isikute ja planeeringu koostamist korraldava kohaliku omavalitsuse ärakuulamine ja seisukoha andmine vastuväidete kohta, kui neid vastuväiteid planeeringu koostamisel ei arvestatud. PlanS § 20 lõike 1 kohaselt on vastuväide planeeringu avaliku väljapaneku ajal esitatud mittenõustuv seisukoht või väide, et planeeringu menetlemisel ei ole täidetud seaduse nõudeid. Seega tuleb Detailplaneeringu järelevalve käigus ära kuulata ka need isikud, kes allkirjastasid Ühispöördumise.

HMS § 40 lõige 1 sätestab, et enne haldusakti andmist peab haldusorgan andma menetlusosalisele võimaluse esitada kirjalikus, suulises või muus sobivas vormis asja kohta oma arvamus ja vastuväited.

Tulenevalt HMS § 40 lõikest 1 ja PlanS § 23 lõike 3 punktist 5 kuulab Harju maavanem Detailplaneeringu avalikul väljapanekul Ühispöördumise allkirjastanud ning MTÜ Telliskivi Selts poolt esitatud vastuväiteid toetanud isikud, kelle kontaktandmed on olnud kättesaadavad, ära kirjalikus menetluses. Seda põhjusel, et Ühispöördumise allkirjastanud isikute arv on olnud sedavõrd suur. Lisaks on Harju Maavalitsusel kavas kutsuda Ühispöördumise initsiaatorid - MTÜ Telliskivi Seltsi esindajad, suulisele ärakuulamisele. Maavalitsusel on kavas ära kuulata suuliselt ka ülejäänud Detailplaneeringu II avaliku väljapaneku ajal vastuväiteid esitanud isikud, kes Ühispöördumisega ei olnud seotud. Harju Maavalitsuses toimuvatest suulise ärakuulamise aruteludest teavitati Harju maavanema 08.05.2014 kirjadega nr 6-7/2014/1612.

Eeltoodust lähtuvalt palun ühispöördujatel teavitada Harju Maavalitsust, kas jääte esitatud vastuväidete juurde või olete nõus kohaliku omavalitsuse poolt planeeringumenetluse käigus antud vastusega ja/või valmis vastuväitest loobuma. Selgitan, et Teil on ka võimalus Detailplaneeringu II avaliku väljapaneku ajal esitatud vastuväidet täiendavalt põhjendada ja esitada ettepanekud võimaliku kokkuleppe saavutamiseks. Siinkohal rõhutan, et maavanema poolt läbiviidava järelevalvemenetluse eesmärgiks on Detailplaneeringu II avaliku väljapaneku käigus esitatud vastuväidete ärakuulamine, mistõttu uusi vastuväiteid Detailplaneeringu koostamise praeguses etapis enam esitada ei saa. Palun Teil saata oma seisukoht hiljemalt 13.06.2014 e-posti aadressile: info@mv.harju.ee.

Maavanem annab oma seisukoha Detailplaneeringu avaliku väljapaneku käigus esitatud vastuväidetele pärast vastuväiteid esitanud isikute suulist ja kirjalikku ärakuulamist. Juhul, kui vastuväiteid esitanud isikud ei kasuta oma õigust kirjalikus menetluses osalemiseks, kuid ei loobu esitatud vastuväidetest, siis käsitleb maavanem nende poolt esitatud vastuväiteid ülesjäänud vastuväidetena ning annab vastuväidete kohta seisukoha kirjaliku menetluse käigus, isikute osavõtuta.

Juhul, kui Te soovite kindlasti enda ärakuulamist suuliselt, siis palun Harju Maavalitsust sellest teavitada hiljemalt 13.06.2014 ning esitada vastav taotlus e-posti aadressile: info@mv.harju.ee.

Vastavalt HMS § 31 lõike 1 punktidele 1 ja 2 informeerib Harju Maavalitsus Detailplaneeringu avalikul väljapanekul arvestamata jäetud vastuväidete kirjalikust ärakuulamisest ka ajalehtede Pealinn ja Postimees vahendusel, kuna Ühispöördumisele allakirjutanuid oli üle saja inimese ja osaliselt puudusid nende kontaktandmed.
 
Kirjalikus menetluses ärakuulatavaid Ühispöördumise allkirjastanud isikuid, kelle kontaktandmed olid olemas, teavitatakse nende ärakuulamisest kas posti teel või e-kirjaga. E-kirjad saadetakse e-posti aadressidelt: Ele.Panfilov@harju.maavalitsus.ee ja Kaili.Velleste@harju.maavalitsus.ee.

Maavanema poolt vastuväidetele antavast seisukohast informeeritakse menetlusosalisi pärast planeerimisseaduse kohase järelevalvemenetluse läbiviimist.

Lugupidamisega
/allkirjastatud digitaalselt/
Ülle Rajasalu
maavanem
Ärakirjad:
1. Tallinna Linnavalitsus, lvpost@tallinnlv.ee
2. Tallinna Linnaplaneerimise Amet, tlpa@tallinnlv.ee
3. MTÜ Telliskivi Selts, info@telliskiviselts.info
Ele Panfilov 611 8795 ele.panfilov@mv.harju.ee

____________________________________________________________________

Loe ka:
Kultuurikatla ala detailplaneering pannakse avalikule väljapanekuleArtikli autor / allikas

0Kommentaari
Sisesta kommentaar

Veel uudiseidVaata kõiki
Jaanitervitus!
22.juuni 2020