Uudised

Eesti Omanike Keskliit pöördus õiguskantsleri poole erimärgistatud kütuse täiendava aktsiisinõude põhiseadusvastasuse osas

facebook
02.veebruar 2015
Pöördusime õiguskantsleri poole seoses vedelkütuse erimärgistamise seaduse §-ga 81  ning Riigikogu rahanduskomisjoni menetluses oleva vedelkütuse erimärgistamise seaduse § 81 muutmise seaduse eelnõuga (841 SE).
Leiame, et nii kehtiva seaduse § 81 lg 3 kui ka eelnõu § 81 lg 3 kirjeldatud täiendava aktsiisi nõudmine on vastuolus Põhiseadusega, täpsemalt õiguspärase ootuse põhimõttega.

Õiguspärase ootuse tekkimiseks on vaja täita neli eeldust: õigusakt annab isikule
subjektiivse õiguse; isik on hakanud seda õigust realiseerima või on hakanud kulgema
õiguse saamise tingimuseks olev tähtaeg; muudatusega kaasneb isiku jaoks halvem
olukord; isiku mõistlik ootus õigusliku olukorra püsimise suhtes kaalub üles avaliku huvi
ümberkorralduse järele.

Antud juhul oli isikutele antud enne 01.01.2015. a. õigus soetada kerget kütteõli
aktsiisisoodustusega. Osad isikud on selle õiguse ka realiseerinud, st nad on omandanud teatud hulga kerget kütteõli, millelt on tasunud ka aktsiisi vastavalt enne 01.01.2015. a. kehtinud regulatsioonile.
Kindlasti kaasneb muudatusega isiku jaoks halvem olukord, sest selleks, et soetatud kütust tarbida, peab ta tasuma pärast 01.05.2015. a. täiendavat aktsiisi või vastasel juhul võõrandama kütuse jäägi. Samuti ei saa Omanike Keskliidu seisukohalt olla täiendava aktsiis nõudmisel tegemist kuigivõrd  suure avaliku huviga, kuna kõigi eelduste kohaselt ei saa praktikas olla isikutel sedavõrd suured kütusevarud, et nende täiendav maksustamine annaks riigi maksubaasi olulise tulu, ka ei ole riik majandusraskustes ning puuduvad ka muud suurele avalikule huvile viitavad tunnused.

Samas isikule, kellel on soetatud kütusevaru, millest jaguks ka (osaliselt) järgnevaks
kütteperioodiks, on täiendava aktsiisi maksmine väga suur kulu. Arvestada tuleb asjaolu, et isik ei ole teinud midagi valesti soetades kütust varuga – tasutud on eeldatavasti kõik maksud, sh ka aktsiis ning isik on käitunud seaduspäraselt ning õigustatult eeldades, et kui soetatud kütuselt on kehtiva seaduse kohaselt tasutud aktsiis, siis on kütuse soetanud isikul õigus see ka ära kasutada. Õiguskord ei saa olla kodanike suhtes reeturlik ning õõnestada riigi autoriteeti kodanike silmis.
 
Seega on kehtiv seadus ja eelnõu vastuolus õiguspärase ootuse printsiibiga ulatuses, mis keelab pärast 01.05.2015. a. enne 01.01.2015. a. soetatud ning aktsiisiga maksustatud erimärgistatud vedelkütuse kasutamise kütmiseks ilma täiendavalt aktsiisi tasumata.

Juhime teie tähelepanu asjaolule, et praktikas on väga keeruline kasutada seaduses antud alternatiivset lahendust ehk müüa erimärgistatud kütuse jääk pärast 01.05.2015. a.seaduses toodud isikutele. Seda eelkõige seetõttu, et sellistel isikutel puudub seadusest tulenev kohustus seda teha, mis võib omakorda viia kokkuostuni äärmiselt madala hinnaga.
Samuti on teatud tüüpi kütusemahutite juures võimatu teostada väljapumpamist
ning väikeste koguste puhul ületab väljapumpamise hind kütuse hinda. Seetõttu on
eelkõige eraisikud, kes kasutavad erimärgistatud kütust kütmiseks, pandud äärmiselt
keerulisse olukorda, mida meie arvates saaks muuta tunduvalt soodsamaks, kui lubada kasutada ilma täiendavate koormisteta kogu olemasolev, enne 01.01.2015. a. soetatud erimärgistatud kütuse jääk piiramata tähtaja jooksul.
Aktsiisimäärade oluline tõus on nagunii sadadele majapidamistele põhjustanud olukorra, kus kodukulud on oluliselt kallinenud, küttesüsteemid tuleb ümber ehitada ja riigi toetuse maht ei võimalda samas kõiki soovijaid abistada.

Eesti Omanike Keskliit palub Teil käesolevaga kontrollida vedelkütuse
erimärgistamise seaduse § 81 lg 3 ning Riigikogu rahanduskomisjoni menetluses
oleva vedelkütuse erimärgistamise seaduse § 81 muutmise seaduse eelnõu (841
SE) lg 3 vastavust põhiseadusele ulatuses, mis käsitleb pärast 01.05.2015 enne
01.01.2015 soetatud erimärgistatud kütuse kasutamisel kütmiseks täiendava
aktsiisi tasumise nõuet.


Lugupidamisega
Priidu Pärna
juhatuse esimees
Artikli autor / allikas

0Kommentaari
Sisesta kommentaar

Veel uudiseidVaata kõiki
Jaanitervitus!
22.juuni 2020