Uudised

Omanike Keskliit: enamus korterisisesed gaasiseadmed tuleb auditeerida

facebook
18.mai 2016
Seoses gaasiseadmetega toimunud õnnetustega on Tehnilise Järelvalve Amet (TJA) andnud teada, et kodutarbija gaasiseadmetega seotud juhtumite peamiseks põhjuseks on omavolilised ehitus- ja seadmete ümberpaigaldustööd, mis on tehtud ilma spetsialiste kaasamata. 

Levinuimad põhjused on: akende vahetamine, korteri õhuvahetuse vähenemine, kööki väljatõmbeventilaatori paigaldamine ehk tegevused, mida viimase 25 aasta jooksul on teostanud valdav osa Eesti korteriomanikest.

Kooskõlas gaasiseadmete ohutust puudutavate õigusaktidega tähendab eelkirjeldatud olukord seda, et kõik korteriomanikud, kelle korterites on toimunud ümberehitustöid, mis võivad gaasiseadmete tööd mõjutada, peaksid tellima oma gaasiseadmele erakorralise auditi [1] . 1.07.2015.a seadme ohutuse seaduse kohaselt on gaasipaigaldise erakorraline auditeerimine kohustuslik, kui puuduvad andmed eelmise auditeerimie kohta ja selline info puudub valdava osa vanemate gaasipaigaldiste kohta.

Informatsiooni gaasiseadmete auditi tegemiseks pädevate isikute kohta omavad ehitiste ohutuse üle järelevalvet teostav korteri asukohajärgne kohalik omavalitsus ja TJA.

EOKL-le teadaolevalt puudub kohalikel omavalitsustel ja TJA-l register, millest nähtuks, millistes kortermajadesse on korterisiseseid gaasiseadmeid paigaldatud. Samuti puudub TJA-l ülevaade sellest, kui suurele osale korterites kasutatavatest gaasiseadmetest on kasutuselevõtmise audit tehtud. Mida nõrgem on riiklik järelevalvesüsteem, seda tähtsam on sellest ohustatud isikute informeerimine.

EOKL peab ebaõigeks TJA seisukohta, et korteriühistul puudub vastutus korteri kooseisus asuvate gaasipaigaldiste (bolierid, pliidid) korrashoiu suhtes ja see on üksnes omaniku vastutus. Ühistu ülesanne on kaasomandi valitsemine ja kui gaasipiagaldis on elamu korteritesse projekteeritud, siis tuleb seda lugeda kaasomandis olevaks sõltumata asjaolust, et see asub korteriomaniku valduses.  Ühistu ülesanne on elamu ohtuse tagamine.

EOKL kutsub ehitiste ohutuse eest vastutavaid riiklikke institutsioone tegema kujunenud olukorrast sisulised järeldused, mitte veereama vastutust vaid korteriomanikule. Seadme ohutuse seaduse rakendamine ja järelevalve on Tehnilise Järelevalve Ameti ülesanne.[1] Vt majandus- ja kommunikatsiooniministri 16.07.2015 määrus nr 95 „Auditi kohustusega seadmed ja nõuded auditile ning auditi tulemuste esitamisele“ § 6 lg 2 ja § 14 lg 2.

Pressiteade saadetud meediaväljaannetele 18. mail 2016

Artikli autor / allikas

0Kommentaari
Sisesta kommentaar

Veel uudiseidVaata kõiki