Uudised

Tallinna Linnaplaneerimise Amet annab teada: ehitus- ja kasutusloa taotlused tuleb esitada elektrooniliselt

facebook
26.mai 2016

4. aprillist 2016 käivitus Riikliku ehitisregistri versioon, millega on loodud võimalused  teatiste/taotluste ja lisatavate dokumentide esitamiseks ametile ehitisregistri kaudu.

1. juulil 2015 jõustus ehitusseadustik (EhS), mille lisast 1 nähtuvad nii ehitusloakohustuslikud kui ka ehitusteatise esitamist nõudvad ehitised. EhS lisas 2 on kajastatud kasutusloakohustuslikud ning kasutusteatise esitamist nõudvad ehitised.

EhS § 36 lg 1 kohaselt teavitatakse ehitise ehitamisest pädevat asutust elektrooniliselt ehitisregistri kaudu. Kui teavitamine ehitisregistri kaudu ei ole võimalik, esitatakse ehitusteatis pädevale asutusele ning pädev asutus kannab andmed ehitisregistrisse. Sama põhimõte kajastub EhS § 48 lg 1 kasutusteatise esitamise kohta.

EhS § 40 lg 1 tulenevalt esitatakse ehitusloa taotlus ja sellega seonduvad dokumendid pädevale asutusele elektrooniliselt ehitisregistri kaudu. Kui ehitusloa taotlust ja sellega seonduvaid dokumente ei ole võimalik esitada ehitisregistri kaudu, esitatakse need pädevale asutusele ning pädev asutus kannab andmed ehitisregistrisse. Sama kajastub EhS § 52 lg 1 kasutusloa taotluse esitamisele.

Samasisulised nõuded on seadusega esitatud ka ehitusprojektide koostamise aluseks olevate projekteerimistingimuste taotlemisele. EhS § 29 lg 1sätestab, et projekteerimistingimuste taotlus ja sellega seonduvad dokumendid esitatakse pädevale asutusele elektrooniliselt ehitisregistri kaudu. Kui projekteerimistingimuste taotlust ja sellega seonduvaid dokumente ei ole võimalik esitada ehitisregistri kaudu, esitatakse need pädevale asutusele ning pädev asutus kannab andmed ehitisregistrisse.

Tallinna linnas on ehitusteatiste, kasutusteatiste, ehituslubade, kasutuslubade ja projekteerimistingimuste (v.a. projekteerimistingimused avalikuks kasutamiseks ette nähtud tee, parkla ja tehnoehitise rajamiseks) osas pädevaks asutuseks EhSi mõistes Tallinna Linnaplaneerimise Amet (amet).

Palume edaspidi esitada ehitusteatised, kasutusteatised, ehitus- ja kasutusloa taotlused, projekteerimistingimuste taotlused ning neile lisatavad dokumendid ametile vastavalt EhSis sätestatule elektrooniliselt ehitisregistri kaudu.

Kuna EhSist tulenevalt võib erandjuhul, kui ehitisregistri kaudu esitamine ei ole võimalik, dokumendid esitada ametile ka muul viisil, palume erandjuhtude puhul esitada kogu dokumentatsioon digikandjal (cd, mälupulk) ning lisada põhjendus miks ehitisregistrile esitamine konkreetsel juhul ei ole võimalik.

Teavet ehitisregistri kasutamise kohta leiab ehitisregistri kogulehelt www.ehr.ee. Samast on leitavad ka klienditoe kontaktid.

Samas märgime, et EhS § 31 lg 4, § 42 lg 7, § 54 lg 6 tulenevalt on eelnimetatud menetluste puhul ameti ülesanne edastada haldusakti eelnõu kooskõlastamiseks asutusele, kelle seadusest tulenev pädevus on seotud taotluse esemega või arvamuse avaldamiseks asutusele või isikule, kelle õigusi või huve võib taotletav ehitis või ehitamine puudutada.

Seega palume taotlused/teatised esitada menetlemiseks ilma asutuste/isikute kooskõlastusteta, kuid sujuvama menetluse huvides tuleb teatud juhtudel (nt. ehitusprojekti koostamisel) teha vajalike asutustega koostööd.

Juba olemasolevate paberkandjal originaalkooskõlastuste puhul palume originaalkooskõlastused edastada ametile (Vabaduse väljak 7 laud 23 ja 24) pärast vastava taotluse (projekteerimistingimuste taotlus, ehitusteatis, ehitusloa taotlus, kasutusteatis või kasutusloa taotlus) ehitisregistrisse esitamist. 

Artikli autor / allikas

0Kommentaari
Sisesta kommentaar

Veel uudiseidVaata kõiki