Uudised

Maaleht: Kes kaitseb metsaomanike õigusi?

facebook
26.august 2016
Oleme olukorras, kus keskkonnaministeerium tahab Ida-Virumaal laiendada lendoravate kaitseala ja tekitab sellega meile meie vara kasutamisel olulist majanduslikku kahju. Meie ei ole kaitsmise vastu, aga riik peaks meile majandusliku kahju kohe kompenseerima. Kas meil on metsaomanikena võimalik oma õigusi kaitsta ja kuidas? Kas meil ka mingeid õigusi on?

Riik oma tegevusega ei peaks tekitama oma kodanikele varalist kahju. Põhiseaduse § 32 lg 1 teise lause järgi peab omanikupositsiooni vormiline või majanduslik kaotus toimuma seaduses sätestatud juhtudel ja korras, üldistes huvides, õiglase ja kohese hüvituse eest. See aga tähendaks, et samal ajal kaitseala suurendamisega tuleks kohe lahendada ka õiglase ja kohese hüvitise maksmise küsimus.

Selleks on võimalus otsustada kinnisasja omandamine ja õiglase hüvitise maksmine kohe või sõlmida maaomanikega eelleping, et maksta õiglast hüvitist pooli rahuldava kokkulepitud aja jooksul.

Looduskaitseseadus (LKS) sätestab erinevad vööndid kaitstavale alale koos erineva õigusliku režiimiga. LKS § 30 järgi on sihtkaitsevöönd kaitseala maa- või veeala seal väljakujunenud või kujundatavate looduslike ja poollooduslike koosluste säilitamiseks. Sihtkaitsevööndis asuvaid loodusvarasid ei arvestata tarbimisvarudena. LKS § 31 põhjal on piiranguvöönd kaitseala maa- või veeala, kus majandustegevus on lubatud, arvestades käesoleva seadusega sätestatud kitsendusi.

Looduskaitseseaduse § 20 sätestab järgmist: kaitsealal, hoiualal või püsielupaigas asuva kinnisasja, mille sihtotstarbelist kasutamist ala kaitsekord oluliselt piirab, omandab riik kokkuleppel kinnisasja omanikuga kinnisasja väärtusele vastava tasu eest. Kogu kinnisasja võib riik kokkuleppel kinnisasja omanikuga omandada juhul, kui kinnisasja kaitsealale või hoiualale ulatuv osa on suurem kui kaks kolmandikku kinnisasja kogupindalast. Samuti juhul kui kinnisasja hõlmab osaliselt I kaitsekategooria liigi püsielupaik või kaitstava looduse üksikobjekti piiranguvöönd.

Seega on alust arvata, et tegemist saab olema metsaomanike vara kasutamise, valdamise ja käsutamise piiranguga, mis välistab normaalse majandamise ning võib tuua omanikele olulist varalist kahju. Kahju tekib juba sellest, kui omanikul ei võimaldata teha metsamajandamiskavas ettenähtud raieid ja majandada metsa ning saada sellelt tulu.

Kuna laiendamine on ettevalmistusjärgus, tuleks küsijatel esitada oma vastuväited ja taotlused kohe. Igal juhul tuleks vastuväited esitada enne, kui see asi lõplikult vormistatakse.

Menetlevad organid on kohustatud teie ettepanekutega arvestama. Kui aga teie vastuväiteid ei arvestata, siis on teil võimalik 30 päeva jooksul arvates kaitseala laiendamise otsusest teadasaamisest vaidlustada see otsus halduskohtus.

Artikli autor: UNO FELDSCHMIDT

Artikli autor / allikas

0Kommentaari
Sisesta kommentaar

Veel uudiseidVaata kõiki