Uudised

Riigikogu valimised - 2019 on alanud!

facebook
21.veebruar 2019
Hea omanik!

Tegin teile väikese kokkuvõtte kandideerivate erakondade programmidest, mis puudutavad omanikele antavaid lubadusi kinnisvara ja koduteenuste maksustamisel, riigi toetuspoliitikat elamute renoveerimisel ja avalike piirangute hüvitamisel jne. Loodan, et sellest on abi omanike huvide eest seisvate erakondade väljaselgitamisel ja õige valiku tegemisel!

Minge valima, sest nii mõjutad oma tulevikku!

Priidu Pärna

Eesti Omanike Keskliidu esimees

 

Erakond Rohelised

·        Teeme oma elamud korda! Kõik vajavad hästi ligipääsetavat, kaasaegsete mugavustega, ohutut, tervislikku ning säästlikku elamispinda. Jätkame korterelamute renoveerimise toetamist ja loome uusi toetusskeeme. Teeme kõigis korterelamutes kütte korterikaupa reguleeritavaks aastaks 2025.

·        Käibemaksu tagastamine muinsuskaitse all olevate ja miljööalade väärtuslike hoonete  restaureerimiseks tehtud kuludelt.

·        Puhas joogivesi peab jõudma iga Eesti elaniku koju. Selleks leiame lisavahendid, et kompenseerida kulutused mittekvaliteetse joogivee puhastamiseks või uute kaevude rajamiseks.

·        Muudame looduskaitseliste piirangute kompenseerimise süsteemi eramaadel sõltumatuks sellest, kas piirangud on kehtestatud Natura 2000 võrgustiku aladel või väljaspool seda.

·        Teeme prügi sorteerimise kõigile mugavaks ja odavaks, tõstes samas sorteerimata segaolmejäätmete ladestamise ja põletamise hinda.

·        Muinsuskaitse peab olema omaniku initsiatiivi toetav ja hariv. Arhitektuuriväärtused ei tohi hävida omanikule seatavate bürokraatlike takistuste ja ametnike põhjendamatute nõudmiste tõttu ega ka omaniku teadmatuse, hoolimatuse või rahaliste raskuste tõttu.

 

Erakond Isamaa

·        Kapitali kogumise periood on Eestis olnud liialt lühike. Seetõttu ei toeta ISAMAA uute varamaksude kehtestamist

·        Laiendame maamaksuvabastust koduomanikele, kelle kodud asuvad ühisomandis oleval ja liitsihtotstarbega maal, et kohelda koduomanikke võrdselt.

·        Kaasajastame lasterikaste perede Kredexi kodutoetuse kriteeriume ja summasid. Riigipoolne tugi tuleb suunata sinna, kust king tegelikult pigistab, sest lasterikkad pered vajavad eluruumide küsimuses rohkem tuge.

·        Seisame mälestiste ja nende omanike eest. Selleks viime eraomandis olevate mälestiste renoveerimisele esitatavad nõuded kooskõlla riigi ja omanike tegelike rahaliste võimalustega nõudeid täita. Riiklikult oluliste objektide puhul peab kulukamate nõuete täitmiseks olema omanikele tagatud riiklik finantstugi. Toetame Mälestistalude ühenduse ettepanekut luua programm rahvuskultuuri mälestiseks kinnitatud eraomandis olevatele muinastaludele.

·        Loome programme kodude, avalike hoonete, tehnorajatiste ning transpordi energiasäästlikumaks muutmiseks

·        Tagame kaitse alla võetud maade omanikele õiglase hüvitisen ja  looduskaitseliste piirangutega maade väljaostmise mõistliku aja jooksul.

·        Jätkame korterelamute ja väikeelamute renoveerimistoetuste programme


Eesti Sotsiaaldemokraatlik Erakond

·        Panustame hoonete energiasäästlikkusse. Aitame kaasa säästlike ja madala energiatarbega majade edendamiseks, sh projekteerimiseks ja ehitusjärelevalveks. Mälestistel, muinsuskaitse ja miljööväärtusega aladel rakendame hoonete energiatõhususe saavutamiseks eraldi toetusmeetmeid.

·        Ühtlustame looduskaitseliste piirangute kompenseerimise ja ei tee vahet Natura 2000 võrgustikku kuuluvate ja mittee kuuluvate kaitsealade vahel. Uute piirangute kavandamisel kompenseerimine omanikule saamata jääva tulu.

·        Loome võimalused, et jäätmeid kogutakse tekkekohal maksimaalselt liigiti. Liigiti jäätmete kogumine peab olema soodsam segaolmejäätmete kogumisest. Selleks, et metsaalused oleksid puhtad ja ehituspraht ega autorehvid ei vedeleks looduses, peavad jäätmejaamad olema avatud aasta ringi. Suurendame riiklikku toetust jäätmekeskuste haldamiseks.

·        Igal elanikul peab olema kättesaadav kvaliteetne, puhas ja vastuvõetava hinnaga joogivesi. Jätkame vee- ja kanalisatsioonisüsteemide rajamise toetamist.

·        Alandame elektriaktsiisi poole võrra.

·        Lõpetame keskkonnapiirangutega metsa- ja põllumaadele makstud toetuste maksustamise.

·        Viime läbi maade korralise hindamise.

·        Suurendame tehnorajatiste talumistasusid.

·        Pakume noorele perele kodu rajamiseks maapiirkonnas elamuasemelaenu jaoks Kredexi käendust, suurendame käendusmäära 40 protsendile ja toetame omafinantseeringu maksmisel.

·        Toetame korterelamute renoveerimist maapiirkondades – tõstame toetuse osakaalu väljaspool Tallinna ja Tartut 50 protsendile.

·        Jätkame üürielamute programmi turutõrkepiirkondades. Eelistame väiksemaid maakonnalinnu ja keskusasulaid.

·        Toetame maal kodu rajamist. Suurendame riigi poolt hajaasustusprogrammi vahendeid.

·         Suurendame eramajade rekonstrueerimise programmi mahtu.

·        Loome korteriühistute vaidluste lahendamise komisjoni, mis kohtuvälise organina, tegeleb korteriühistute vaidluste lahendamisega.


Eesti Reformierakond

·        Viime lõpule looduskaitseliselt väärtuslike maade väljaostmise eraomanikelt.

·        Tagame looduskaitseliste piirangute puhul eraomanikule õiglase kompensatsiooni üldsuse huvide järgimise ning loodus- ja liigirikkuse säilitamise eest.

·        Jätkame kortermajade energiasäästuprogrammi.

·        Eesti peab jõudma 2050. aastaks jäätmevaba ühiskonnani, kus kogu üleliigne materjal võetakse uuesti kasutusse. Selleks tuleb kodune jäätmete sorteerimine muuta mugavaks, rajada piisavalt tihe konteinerite võrgustik ning materjalide sorteerimist rahaliselt motiveerida.

 

Eesti Keskerakond

·        Tagame noortele peredele võimaluse saada oma kodu soetamiseks eluasemelaenu riigi käendusel ning ilma kohustusliku omafinantseeringuta.

·        Kaasajastame elamufondi väljaspool suurlinnu, et pakkuda mugavaid elutingimusi ka maapiirkondades. Kindlasti peab jätkuma korterelamute renoveerimistoetuste programm, et muuta kogu elamufond energiatõhusamaks.

·        Toetame elamuid ja ettevõtteid taastuvenergia kasutuselevõtul tuuleenergia, päikeseenergia või bioenergia näol.

·        Langetame elektriaktsiisi minimaalsele Euroopa Liidus lubatud tasemele.

·        Tagame muinsuskaitse tõhusa töö kaitsealuste objektide säilimiseks ning piisava riikliku finantseerimise nende järk-järguliseks taastamiseks või konserveerimiseks koostöös kohalike omavalitsustega.

·        Jätkame üürielamute programmi, et tagada kvaliteetne ja taskukohane elamispind kogu Eestis.

·        Kaardistame teeäärsed elamuhooned, mis asuvad kruusateede ääres ja seame eesmärgiks muuta need tolmuvabaks esmajärjekorras.

·        Toetame koduomanikke kaasaegsete vee- ja kanalisatsiooni süsteemide väljaehitamisel, ning energiatõhususe, tuleohutuse ja õhukvaliteedi tõstmisel, et võimaldada inimväärset elu ka maal ja väiksemates omavalitsustes.

·        Toetame maanteede, sadamate ja tootmiste läheduses asuvate elurajoonide juurde müratõkete rajamist müraseinte, müravallide ja nende kombinatsioonide näol.

·        Tunnistame, et omandireformi käigus tekkis ebaõiglus oma kodudest välja tõstetud elanike suhtes, kes kaotasid nii kodu ning ei saanud kaotatud elamispinda erastada, nagu enamik Eesti inimesi. Oleme seisukohal, et tekkinud ülekohus tuleb riigi poolt heastada.


Elurikkuse erakond

·        Pühapaigad tuleb sätestada eraldi mälestise liigina, mille eesmärk on nendega seotud vaimse ja ainelise pärandi, loodusmaastiku ja elustiku kaitse. Eramaaomanike kasutuspiirangud hüvitatakse sarnaselt muudel kaitstavatel aladel rakendatavate kompensatsioonimeetmetega.

 

Erakond Eesti 200

·     Arendame Kredexi finantsinstrumente lastega perede elutingimuste parandamiseks ning maaperede liikuvuse tagamiseks. Riik annab lisagarantii suure pere kodu soetamise laenule kuni 50 protsendi ulatuses sihtasutuse kaudu, kui pank ei pea laenamist turutõrkega piirkonnas võimalikuks. Kaaluda võib ka esimese sissemakse toetamist. 

·     Kõige vähem kahjulikud on jooksvad varamaksud, mida on võrreldes teiste maksuliikidega Eestis liiga vähe kasutatud. Algatame ühiskonnas laiema diskussiooni maksusüsteemi ümberkorraldamiseks selliselt, et osa maksukoormusest viiakse tööjõult üle varadele.

·     Korrigeerimine tänast saastetasude süsteemi eesmärgiga suurendada jäätmete korduvkasutust ja materjalina ringlusse võttu. Prügi odav põletamine ja ladustamine peab võrreldes sorteerimisega olema kulukas ja mittesoositud.

·     Kaitsealade ja teiste piirangute kompenseerimine on proportsioonis piirangu mahuga omanikule, olenemata kas on Natura 2000 võrgustik või muu.


Eesti Vabaerakond

·        Kaudsete maksude regressiivset mõju tuleb Eesti ühiskonnas tasakaalustada otseste maksudega, sh tuleb rohkem maksustada tulu ja kapitali, mitte töötamist ja ettevõtlust.

·        Muinsuskaitseliste objektide ja pärandmaastike taastamiseks ja hooldamiseks toetame ja stimuleerime oluliselt enam eraomanikke.

·        Loome eesti taluarhitektuuri hoidmiseks ja arendamiseks maaelu-, keskkonna- ja kultuuriministeeriumi koostöös eraldi pikaajalise sihtprogrammi.

·        Jaotusvõrkude tariife tuleb alandada.

·        Rakendame diferentseeritud korterelamute rekonstrueerimise toetust summas vähemalt 100 miljonit eurot järgmise nelja aastaga printsiibil, et mida kaugemal pealinnast, seda kõrgem on ka toetuse määr.

·        Planeerimis- ja arendustegevuses (planeeringud, kaitsepiirangute kavandamine, liinide rajamine või hooldamine jms) peavad otseselt planeeringualaga piirnevad maaomanik olema sisuliselt ja efektiivselt kaasatud võimalikult varajasest planeerimisfaasist alates.

·         Maksustame maa sihtotstarbe muutmise tootmismaast (ehk põllu- ja metsamaast) äri- või elamumaaks nende piirkondade maade turupõhiste keskmiste hindade vahena.

·        Kaitseme maaomanike huve. Selleks peame vajalikuks määratleda maa- ja tehnorajatiste omanike õigused ja kohustused nende ehitamisel ja hooldamisel ning seadustame omaniku maal võõra tehnorajatise talumise kohustuse eest õiglase hüvitise.

·        Tagame eramaadel looduskaitseliste piirangute võrdse kompenseerimise sõltumata sellest, kas piirangud on kehtestatud Natura 2000 võrgustiku aladel või väljaspool seda.

·        Muudame jahinduse korraldust enam maaomanikke arvestavaks. Seadustame jahipidamise õigused ainult nendel maadel, kus maaomanikega on eelnevalt sõlmitud kirjalikud maa jahindusliku kasutuse lepingud.

·        Toetame olemasoleva korterelamutest, individuaalelamutest ja majaühisustest koosneva elamufondi rekonstrueerimist energiatõhusamaks. Eesti elamufondi rekonstrueerimisega on võimalik saavutada täiendavat kütteenergia säästu kuni 50%, millega vähenevad ka eluasemefondi ülalpidamiskulud.

·        Jäätmehierarhiast lähtudes soodustame jäätmete sorteerimist ja liigiti kogumist, et võimaldada nende korduvkasutust. Loome tingimused, kus korduvkasutusse võetavaid jäätmeid on võimalik üle anda tasuta, sorteerimata segaolmejäätmeid aga jätkuvalt tasu eest.

·        Looduskaitseliste ja muinsuskaitseliste piirangute seadmine peab olema põhjendatud ning nendest tulenevaid majanduslikke kahjusid tuleb (võrdse kohtlemise printsiibi alusel) eraomanikele õiglase hinna tasemel kompenseerida.


Eesti Konservatiivne Rahvaerakond

·        Muudame Eesti kõige odavama energiaga riigiks meie piirkonnas. Selleks vähendame gaasi- ja elektriaktsiise, elektri võrgutasusid ja taastuvenergia tasusid.

·        Tasume abielus oleva noore pere kodulaenust või kodu rajamiseks tehtud kulutustest 25% iga lapse sünniga, arvestades keskmise kodulaenu summat.

·        Toetame riiklikult oluliste eesti ajaloo- ja kultuuriobjektide renoveerimist ning vaatame üle muinsuskaitse nõuded.


Artikli autor / allikas

0Kommentaari
Sisesta kommentaar

Veel uudiseidVaata kõiki