6/2022
Küsime koduomaniku arvamust!

Energiakriis on välja toonud kitsaskohad Eesti energiapoliitikas ja elamuehituses, hoonete renoveerimises ja energiasäästlikkuses. Soovime tagasisidet, missugune on Sinu kodumaja olukord, kas olemasolevad renoveerimis ja energiakandjate väljavahetamise võimalused on piisavad.
Loe edasi...

Avalikud varjumiskohad on märgistatud tsiviilkaitse märgiga

Tallinnas, Tartus ja Pärnumaal on esimesed varjumiskohad märgistatud. Avalik varjumiskoht on mõeldud ohu korral kõigile abivajajatele ja need on märgistatud tsiviilkaitse märgiga.
Loe edasi...

Olmejäätmeid peab liigiti kogume nende tekitaja

Olmejäätmeid peab koguma nende tekitaja, ehk igaüks meist ning lähtuda tuleb põhimõttest, et tekkivate segaolmejäätmete kogus igas majapidamises peab vähenema, mistõttu tuleb oluliselt enam liigiti koguda teisi jäätmeliike (nt biojäätmeid ja pakendijäätmeid).
Loe edasi...

Palun tasu liikmemaks!

Liikmemaksu suuruseks on 10 eurot kalendriaasta kohta. Liikmemaks on oluline osa liikme panusest liidu eelarvesse ning annab liidul võimaluse aktiivselt kaasa rääkida huvikaitses. Liikmemaks liidu liikmele on kehtestatud liidu põhikirjaga. Aitäh, kui oled maksu juba tasunud! Loe edasi...

Astangu-Mäeküla looduskoosluste kohaliku kaitse alla võtmise ning Kakumäe metsa kaitse alla võtmise menetlus

Saatsime liidu seisukoha Astangu-Mäeküla looduskoosluste kohaliku kaitse alla võtmise ning Kakumäe metsa kaitse alla võtmise menetlusele. Väärtuslikke looduskooslusi tuleb kaitsta, kuid see peab olema kooskõlas eraomandi kui põhiõiguse olemuse ja kaitsega.
Loe edasi...

Valitsus kiitis heaks korteriomandi- ja korteriühistuseaduse muudatuste eelnõu

 Muudatused puudutavad nii korteriomandite moodustamist kui ka juba toimivas kortermajas korteriomandi jagamist. Lisaks antakse kohaliku omavalitsuse üksusele võimalus moodustada lepitusorgan korteriomandeid ja korteriühistuid puudutavate vaidluste lahendamiseks.
Loe edasi...

Kuidas lahendada sügisel energiadefitsiidist tingitud hinnatõus koduomanikule?

Saatsime ministritele ettepanekud, mida kaaluda energiadefitsiidist tingitud hinnatõusu leevendamiseks. Olukord energiavaldkonnas on kriitiline ning märgid viitavad, et eelmisel aastal alanud energiakriis jätkub ka tuleval kütteperioodil.
Loe edasi...

Kui enam ei taha reklaamposti siis...